DISPOZIȚIA NR. 949
din 29 octombrie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 4 noiembrie 2021

  Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 4 noiembrie 2021, ora 15,00, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 noiembrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-5 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 6-9 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 10 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 noiembrie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexă la Dispoziția nr. 949/2021 JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 4 noiembrie, ora 15,00 ședință desfășurată
cu participare on-line, prin aplicația Zoom

1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 542/2017, privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de terenuri dintre Municipiul Focșani și domnii Neagu Marius-Iulian și Neagu Daniela;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source