DISPOZIȚIA NR. 2933
din 23 decembrie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 29 decembrie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 29 decembrie 2021, ora 11,00, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 decembrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâri înscrise în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 decembrie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 2933/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR


Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 29 decembrie 2021, ora 11,00 ședință desfășurată

cu participare on-line, prin aplicația Zoom

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Municipiului Focșani nr. 2893/21.12.2021 privind majorarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani a imobilului aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, situat în str. Dornei nr. 3A, Tarla 189, parcela 10262, în vederea desfășurării activității de învățământ preuniversitar de stat;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materi.ale strecurate în art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 380/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 312,65 mii lei din bugetul general al municipiului Focșani pe anul 2022 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2022, Ziua Unirii Principatelor Române;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source