DISPOZIȚIA NR. 2255
din 20 decembrie 2023
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,
pentru data de 27 decembrie 2023

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N E :


Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 27 decembrie 2023, ora 11,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 decembrie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 2 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 decembrie 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 27 decembrie 2023, ora 11,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.

2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 50 din 23 februarie 2010, privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Focșani, cu modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.

Source