DISPOZIȚIA NR. 2812
din 22 decembrie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 27 decembrie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 27 decembrie 2022, ora 12,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 decembrie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1,2,4,5 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 3 în Anexa la dispoziție a fost avizat de comisia de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 decembrie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 27 decembrie 2022, ora 12,00, ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali
1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 516/2016 privind aprobarea încadrării pe zone a imobilelor situate în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 79,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2023 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Focșani, pentru anul școlar 2023-2024; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 567/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în Municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source