DISPOZIȚIA NR. 575
din 16 iulie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 20 iulie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 20 iulie 2022, ora 15,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 iulie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-7 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscrise la nr. 8 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 iulie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 20 iulie 2022 ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focşani în calitate de coorganizator al Proiectului Transfrontalier „IDENTITATE, SPIRITUALITATE ȘI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ”, care se va desfășura în perioada 25-31 iulie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Rețea hidranți exteriori la Grădinița nr. 16″, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Cameră centrală” la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe semestrul I 2022, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Focșani pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/31.03.2022 privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în domeniul public al Municipiului Focșani, a imobilului situat în Municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă nr.56, înscris în Cartea Funciară nr. 65788;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 43,00 mp. (43,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T185, P9833, 9892, 9893, către ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea realizării lucrării „Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă+PRM” la imobilul situat în Focșani, str. Plantelor nr. 23 bis, proprietatea domnului Stoica Victor-Valentin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source