DISPOZIȚIA NR. 418, din 13 mai 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,

pentru data de 17 mai 2022

     Primarul Municipiului Focşani,

     Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 17 mai 2022, ora 9,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis și online prin intermediul aplicației Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 17 mai 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâre înscrise în Anexa la dispoziție au fost trimisu spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 17 mai 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi

al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 17 mai 2022 ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali și online prin intermediul aplicației Zoom

1. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Achiziția de autobuze ecologice, stații de încărcare și sisteme asociate”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect aferente proiectului „Extinderea sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției a cheltuielilor legate de proiect și a Planului integrat de acțiune pentru proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Avizat, Secretar general al municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță

Source