DISPOZIȚIA NR. 121
din 11 februarie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 12 februarie 2021

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 12 februarie 2021, ora 12.30, ședință online, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 12 februarie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâri înscrise în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 12 februarie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Atanasiu Corina;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Avizat, Secretarul general al Municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță

Source