Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 06 septembrie 2021, ora 15.00

DISPOZIȚIA NR. 761
din 01 septembrie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 06 septembrie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 06 septembrie 2021, ora 15.00, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 06 septembrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru urbanism și agricultură.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 2 – 5 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 06 septembrie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 761/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 06 septembrie, ora 15,00 ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 66522/06.07.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire centrală electrică – servicii de echilibrare S.E.N. (capacitate 20 Mwel) + anexe în interes local și de utilitate” – Focșani, str. Militari – extravilan, T. 88, P. 449, număr cadastral 67684, pe terenul în suprafață de 9978 mp, (din acte 10000 mp), județul Vrancea.
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordarea la rețeaua de canalizare a orașului a imobilului din str. Cotești nr.75 bis din municipiul Focșani” ;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Art.4 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr.8 din 4 Februarie 2021 privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Naționala de Investitii „C.N.I” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivul de investiții „Refacere infrastructura străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe Doja, fundatura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”, judetul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.39/15.03.2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare – Centru de stiințe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr.15, Municipiul Focsani, judetul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source