Incepere implementare proiect ,, Prevenire , educatie si combaterea coruptiei (PECC ) ” , cod SIPOCA 441 /cod MySMIS 118772 proiect aprobat prin Contractul de finantare nr.211 /01.08.2018 in cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Deschideti Anuntul aici

Valoarea totala a proiectului – 273.006 ,00 lei 

Valoarea eligibila a proiectului  -273,006,00 lei 

Vloarea eligibila nerambursabila – 267.545 ,88 lei

Cofinantarea eligibila a beneficiarului (2%)  – 5.460 .12 lei

•Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

– Obiectiv Specific 1 – Implementarea in institutia publica solicitanta a unei proceduri interne

specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic si integritatea functionarilor in

exercitarea actului administrativ.

– Obiectiv Specific 2 – Elaborarea unui ghid de bune practici in institutia publica solicitanta cu

scopul de a preveni coruptia si conflictele de interese in administratia publica locala si de a

stabili indicatori specifici de evaluare.

– Obiectiv Specific 3 – Organizarea unei campanii de educatie anticoruptie, al carei scop este

promovarea transparentei in administratia publica locala.

– Obiectiv Specific 4 – Organizarea unui workshop de educatie anticoruptie care vizeaza

cresterea transparentei la nivel de administratie publica locala.

– Obiectiv Specific 5 – Formarea personalului autoritatii publice solicitant (28 persoane) in

vederea prevenirii si limitarii fenomenului de coruptie in institutiile publice locale.

•Rezultatele anticipate

Rezultatele de proiect:

– R1 – 1 procedura interna anticoruptie

– R2 – 1 Ghid de bune practici privind transparenta in administratia publica locala

– R3 – 1 Campanie pentru educatie anticoruptie

– R4 – 1 workshop pentru combaterea fenomenului de coruptie

– R5 – 30 functionari si alesi formati

Rezultatele de program:

– Rezultat program 3 – Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie

de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice; – Rezultat proiect 1 – 1 procedura

interna anticoruptie.

– Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice; – Rezultat proiect 2

– 1 Ghid de bune practici privind transparenta in administratia publica locala.

– Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 3

– 1 Campanie pentru educatie anticoruptie.

– Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 4

– 1 workshop pentru combaterea fenomenului de coruptie.

– Rezultat program 6 – Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din

autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei; – Rezultat proiect 5 –

30 functionari si alesi formati.

•Indicatorii proiectului

REZULTAT POCA INDICATORI DE REZULTAT INDICATORI DE REALIZARE

R3 Aplicarea unitara a normelor,mecanismelor si procedurilor in materiede etica si integritate    in autoritatile si institutiile publica.

5S25 Autoritati si institutii publice care au adoptat proceduri operationale privind masurile

preventive anticoruptie si indicatorii aferenti 1 entitate

5S64 Autoritati si institutii publice sprijinite sa dezvolte procesuri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti 1 entitate

R4 Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenireacoruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice

R6 Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei

5S26 Personal din autoritatile si institutiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor

in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii 30 de cursanti

5S66 Personal din autoritatile si institutiile publice participant la formare in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii 30 de cursanti/participanti

•Grup tinta – Alesi locali si Personal de conducere/executie din cadrul Primarie Municipiului Moreni.Prin interventiile si activitatile sale, proiectul contribuie la solutionarea nevoilor specifice personalului din autoritatile si institutiile publice locale din cadrul Primariei Municipiului Moreni, judetul Dambovita, din regiunea mai putin dezvoltata Sud Muntenia.

Anexa achizitii directe PECC  aici

Source