Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 06.04.2021, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție și anume:

 – consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală,

– inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală,

– inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment registru agricol, Serviciul juridic și administrație publică locală,

–  inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment cadastru imobiliar edilitar și  banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism și gospodărie comunală.

            Condiții generale – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice

1. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior ( post cu atribuții de registratură și arhivă), compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, serviciul juridic și administrație publică locală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale , economice sau inginerești,

– minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

2. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, serviciul juridic și administrație publică locală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale , economice sau inginerești,

– minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional asistent.

3. Pentru postul de  inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment registru agricol, serviciul juridic și administrație publică locală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale , economice sau inginerești,

– minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

4. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment cadastru imobiliar edilitar și  banca de date urbane, patrimoniu, serviciul urbanism și gospodărie comunală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești,

– minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul sunt cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 04 – 23.03.2021 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie – Tematică – Atribuții

I. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală( post cu atribuții de registratură și arhivă) și pentru postul  de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală( post cu atribuții de administrație publică locală):

 1. Constitutia Romaniei, republicata,
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

5. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

– Articolul 6 – Articolul 13,  Articolul 95,  Articolul 96,  Articolul 100,  Articolul 104, Articolul 129, Articolul 154–Articolul 158, Articolul 196–Articolul 200, Articolul 373, Articolul 412–Articolul 429, Articolul 430–Articolul 450, Articolul 460-Articolul 463, Articolul 563–Articolul 578, Anexa nr. 1 Procedura de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic;

          6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  modificările şi completările ulterioare;

           7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

           8. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată

Atribuții fișă post – inspector clasa I, grad profesional asistent, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală( post cu atribuții de administrație publică locală):

– Pregătirea şedinţelor Consiliului local– redactarea dispoziţiei primarului de convocare a şedinţei, a invitaţiei pentru toţi consilierii locali şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a comunicatului pentru presă; primirea, înregistrarea, trimiterea spre multiplicare, sortarea, numerotarea materialelor de şedinţă, pregătirea mapelor de şedinţă, anunţarea consilierilor locali despre data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţelor Consiliului local, distribuirea materialelor pregătite pentru a fi dezbătute în cadrul şedinţelor către consilierii locali, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, mediei locale, precum şi executivului Primăriei;

– Redactarea rapoartelor de fundamentare şi a proiectelor de hotărâre din iniţiativa consilierilor locali;

– Primeşte proiectele de hotărâri însoţite de referatele de specialitate şi le înaintează la Cabinet Secretar General, în vederea avizării;

– Ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Local;

– Asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 şi oferă informaţii de interes public, în cooperare cu serviciile din cadrul Primăriei în baza Legii nr. 544/2001;

– Preia dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Turnu Măgurele şi le înscrie în registrul special şi le arhivează;

– Comunică dispoziţiile către Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman, Cabinet Primar şi compartimentele interesate din cadrul Primăriei Municipiului Turnu Măgurele;

– Ţine evidenţa comunicării dispoziţiilor către compartimente, persoanelor interesate;

– Înregistrarea dispoziţiilor primarului şi a hotărârilor Consiliului local, ştampilarea şi îndosarierea acestora;

– Conducerea evidenţei, în registre special destinate, cu dispoziţiile primarului şi cu hotărârile Consiliului local;

–  Rezolvarea corespondenţei repartizată serviciului, în termenul stabilit de lege;

– Arhivarea tuturor materialelor  consiliului local, a dispoziţiilor şi a actelor serviciului conform nomenclatorului arhivistic;

– Formarea bazei de date privind hotărârile Consiliului local adoptate şi dispoziţiile Primarului emise;

– Face parte din comisia locală de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic a unor bunuri imobile preluate de statul român în perioada 1945-1989 , întocmeşte referatele pentru soluţionarea dosarelor, ține evidenţa dosarelor cuprinzînd notificările depuse în baza Legii nr. 10/2001, întocmește lucrări şi  acte de corespondentă în dosarele de aplicarea Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 165/2013 şi asigură activitatea de corespondentă cu persoanele fizice, juridice şi instituţiile publice;

– Acordă informaţii publicului pentru lămurirea situaţiei juridice a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 şi a celor restituite foştilor proprietari;

– Completează dosarele cu actele solicitate de la petenţi pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

– Duce la îndeplinire procedura de organizare și publicare în monitorul oficial ale unității administrativ-teritoriale, în format electronic a documentelor;

–  Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin prin acte normative, hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului;

Atibuții fișă post consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală( post cu atribuții de registratură și arhivă):

–  Pune în executare  legile şi actele normative în vigoare, duce la îndeplinire  hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;

 – Verifică, preia şi înregistrează, în registrul electronic sau registru pe suport de hârtie,  actele, cererile depuse personal, prin e-mail, fax sau prin poştă, de cetăţeni, persoane juridice, instituţii şi autorităţi publice, precum și cele expediate de primărie;

–  Înregistrează citaţii, comunicări de la instanţe şi executori judecătoreşti;

–  Transmite zilnic conducerii cererile adresate acesteia, care, după analiză şi repartizare, sunt preluate din nou de compartiment şi distribuite serviciilor şi compartimentelor în funcţie de rezoluţia stabilită;

–  Zilnic, înregistrează, expediază şi primeşte corespondenţa prin Poştă, servicii de curierat, e-mail, fax sau de la alte instituţii ;

–   Asigură în permanenţă o evidenţă corectă a circuitului documentelor în instituţie;

–  Aplică ștampila pentru înregistrarea documentelor și înscrie numărul de înregistrare pe documentele adresate instituției, precum și ștampila cu mențiunea Primăria municipiului Turnu Măgurele, Municipiul Turnu Măgurele și Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele pe documentele semnate de reprezentanții legali ai instituției și înscrie numărul de înregistrare pe aceste documente;

–  Preia orice alte cereri şi sesizări în legătură cu activitatea instituţiei şi privitoare la problemele oraşului adresate diferitelor compartimente, precum şi conducerii instituţiei (primar, viceprimar, secretar general, administrator public);

– Asigură eliberarea și transmiterea documentelor către solicitanti și ține evidența confirmărilor de primire și a retururilor în registrul special sau informatic;

–  Operarea în programul informatic sau în registrul pe suport de hârtie a intrărilor și ieșirilor de documente;

–  Înscrie în registru și comunică documentele către servicii și compartimente, pe bază de semnătură;

– Informează și îndrumă publicul, referitor la atribuțiile și competența compartimentelor primariei, dând informații primare pentru diverse solicitari și contribuie la promovarea imaginii instituției în relația cu cetățenii;

– Îndeplineşte procedurile de afişare, citare, comunicare a actelor de la  instanţele de judecată şi/sau birouri executori judecătoreşti, lichidatori judiciari conform codului de procedură civilă și codului administrativ;

– Întocmește borderourile de expediere și confirmările de primire și asigură scrierea plicurilor de corespondentă;

–  Întocmeşte procese verbale de afişare-dezafişare ce privesc activitatea sa;

– În cadrul monitorizării procedurilor administrative, procedează la înregistrarea solicitărilor privind asigurarea publicității pentru persoanele fizice sau juridice, prin intermediul paginii de internet a unității administrativ-teritoriale și colaborează cu serviciul impozite și taxe locale având în vedere că prin hotarâre a autorității deliberative, la propunerea autoritatii executive, se stabilesc taxe speciale, în condițiile legislației privind finanțele publice locale, care se fac venituri la bugetul local.

–  Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin prin acte normative, hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului;

– Iniţierea şi organizarea activităţii de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul instituției;

– Verificarea şi preluarea dosarelor constituite de la compartimente, pe bază de inventare, întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozit, ;

– Convocarea comisiei de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;

– Întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Nationale şi asigurarea predării integrale a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

– Cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

– Comunicarea răspunsurilor către petenţi în termen legal;

– Punerea la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale a documentelor solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

– Pregătirea documentelor şi inventarelor acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale;

 – Asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare al nomenclatorului la constituirea dosarelor de arhivă;

– Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă;

– Analizează dosarele cu termene de păstrare expirate şi întocmeşte listele de selecţionare şi înaintează pentru confirmare Direcţiei Arhivelor Naţionale, asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

– Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare;

-Pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire verifică integritatea documentului împrumutat, după restituire acestea fiind reintegrate la fond;

– Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederii legilor Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului, informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;

– Pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora în vederea predării Arhivelor Naţionale, conform prevederilor legii Arhivelor Naţionale;

– Eliberează copii, dovezi şi certificate pe baza documentelor existente în arhiva primăriei municipiului Turnu Măgurele . 

– Verifică, preia şi înregistrează, în registrul electronic sau registru pe suport de hârtie,  actele, cererile depuse personal, prin e-mail, fax sau prin poştă, de cetăţeni, persoane juridice, instituţii şi autorităţi publice, precum și cele expediate de primărie;

–  Înregistrează citaţii, comunicări de la instanţe şi executori judecătoreşti;

–  Transmite zilnic conducerii cererile adresate acesteia, care, după analiză şi repartizare, sunt preluate din nou de compartiment şi distribuite serviciilor şi compartimentelor în funcţie de rezoluţia stabilită;

–  Zilnic, înregistrează, expediază şi primeşte corespondenţa prin Poştă, servicii de curierat, e-mail, fax sau de la alte instituţii ;

–   Asigură în permanenţă o evidenţă corectă a circuitului documentelor în instituţie;

–  Aplică ștampila pentru înregistrarea documentelor și înscrie numărul de înregistrare pe documentele adresate instituției, precum și ștampila pe documentele semnate de reprezentanții legali ai instituției și înscrie numărul de înregistrare pe aceste documente;

–  Preia orice alte cereri şi sesizări în legătură cu activitatea instituţiei şi privitoare la problemele oraşului adresate diferitelor compartimente, precum şi conducerii instituţiei (primar, viceprimar, secretar general, administrator public);

II. Pentru postul de  inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment registru agricol, Serviciul juridic și administrație publică locală

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

 1. Constitutia Romaniei, republicata,
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
 5. O.G. nr. 28/2008  privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Nr. 25/2020  pentru aprobarea Normelor tehnice   privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

Atibuții fișă post inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment registru agricol, Serviciul juridic și administrație publică locală

– Realizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, conform legislaţiei în vigoare, atât pe suport de hârtie cât și pe suport informatic;

– Realizează înscrierea datelor, completarea, modificarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrul agricol, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, în conformitate cu prevederile legale, precum și centralizarea și transmiterea datelor către Registrul agricol național (RAN);

– Verifică concordanța dintre datele din registrul agricol și datele din registrul de rol nominal unic;

– Pentru înregistrarea, modificarea și actualizarea datelor din registrul agricol,  realizează corespondența datelor cu datele din cadrul serviciului impozite și taxe locale pentru terenuri, categoria de folosință a acestora,  cladiri,  mijloacele de transport sau  orice alte bunuri deținute în proprietate ori în folosință și cu serviciul urbanism și gospodărie comunală  pentru lucrările de construcții;

– Eliberează în conformitate cu prevederile legale atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor agricole;

– Redactează răspunsurile la cererile adresate de producători privind modificări de poziţii şi întocmește adeverinţele solicitate pe baza registrului agricol;

– Întocmeşte evidenţa efectivelor de animale şi evidenţa activităţii apicole, precum și alte evidențe conform actelor normative în vigoare cu privire la datele ce se înscriu în registrul agricol ;

– Eliberează actele necesare în vederea vânzării animalelor;

-Transcrie în registrele agricole animalele vândute/cumpărate precum şi animalele moarte.

– Eliberează adeverinţele solicitate pentru obţinerea drepturilor de şomaj, burse şcolare, ajutor social şi pentru eliberarea cărţii de identitate, diferite adeverinţe cu privire la terenurile și alte bunuri deţinute în proprietate sau sub alte forme;

– Centralizează datele înscrise în registrul agricol, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol;

–  Înregistrează de la gospodării producţia vegetală şi animală, cu respectarea legii;

– Întocmește, verifică şi avizează documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice privind acordarea de subvenţii producătorilor agricoli.

–  La sesizarea deţinătorilor de terenuri, constată daunele provocate culturilor de factori climatici şi de animale.

– Eliberează atestatele de producător, le vizează, semnează actele ce stau la baza atestatelor de producător şi eliberează carnetele de comercializare a produselor agricole;

– Efectuează verificări în registrele agricole şi în teren, după caz, în vederea eliberării atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol;

– Înregistrează şi ţine evidenţa contractelor de arendă;

– Dă consultaţii şi informaţii publicului în probleme ce intră în sfera de competenţă a compartimentului;

– Asigură culegerea şi înscrierea datelor în registrele agricole ale municipiului Turnu Măgurele, ţinerea la zi a acestor registre, centralizarea datelor înscrise, furnizarea de date din registrele agricole la solicitarea diferitelor instituţii;

– Asigura înscrierea datelor în registrul agricol în conformitate cu Programul de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele;

– Eliberează diferite adeverinţe cu privire la terenurile deţinute în proprietate sau sub alte forme;

– Asigură soluţionarea cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor primite de la persoane fizice şi / sau juridice şi de la alte compartimente din cadrul primăriei;

– Întocmeşte anunţuri, referate, rapoarte de fundamentare, note de constatare, procese verbale în legătură cu activitatea;

– Întocmeşte diverse situaţii statistice, situaţii centralizatoare specifice activităţii compartimentului;

– Asigură îndosarierea și arhivarea documentelor din cadrul compartimentului;

– Participă  la activităţi legate de recensământ, referendum, alegeri locale și generale;

– Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin prin acte normative, hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului;

– Răspunde pentru legalitatea şi veridicitatea datelor consemnate în registrul agricol şi în completarea documentelor care fac obiectul activităţii compartimentului;

– Răspunde pentru legalitatea şi corectitudinea adeverinţelor şi adreselor eliberate persoanelor fizice şi persoanelor juridice;

– Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 383/2013 a apiculturii;

– Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;

 – Îndeplineşte toate procedurile legale în vederea ridicării deşeurilor de origine animală din gospodăriile populaţiei de pe raza municipiului Turnu Măgurele;

– Asigură primirea şi centralizarea cererilor depuse în vederea obţinerii de către producătorii agricoli persoane fizice şi juridice de imput-uri agricole;

– Îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;

–  Îndeplinirea obiectivelor instituţiei;

III.  Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment cadastru imobiliar edilitar și  banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism și gospodărie comunală:

 1. Constitutia Romaniei, republicata,
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
 5. O.U.G.  57/2019, privind Codul administrativ

            A. PARTEA a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unitaților administrativ-teritoriale

      6. LEGE 7/1996 a cadastrului și a publicitații imobiliare (r)

      A.TITLUL II – CAPITOLUL I – Evidența cadastral-juridică

      B.    TITLUL II – CAPITOLUL II – Procedura de înscriere în cartea funciară

 • HOTARARE GUVERN 392/2020 – privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor
 • HOTARARE GUVERN 777/2016 – privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale
 1. ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 448/2017 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile  de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale

A.Capitolul III – Reguli de acordare a denumirilor de drumuri

B.Capitolul IV – Reguli de atribuire a numărul administrativ

 1. HOTARARE nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor apartinând instituțiilor publice
 2. CAPITOLUL V – Organizarea procedurii de licitație
 3. ORDIN Nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
 4. CAPITOLUL II –  Cuprinsul cărții funciare. tipuri de inscrieri în cartea funciară. tipuri de documentații cadastrale și modul de întocmire a acestora
 5. ORDONANȚA NR.12/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune,   casare și valorificare a activelor corporale care alcatuiesc  domeniul public al statului și al unitaților administrativ-teritoriale            

Atribuții fisă post:

 1. Evidenta domeniului public si privat;
 2. Intocmirea proiectelor de hotarari privind inchirierea / vanzarea / concesionarea terenurilor din domeniul public/privat al municipiului;
 3. Furnizeaza date privind situatia juridica a imobilelor celorlalte servicii/compartimente;
 4. Intocmeste si tine evidenta bunurilor si contractelor privind inchirierea/vanzarea/ concesionarea/transmiterea in folosinta gratuita/darea in administrare, in conditiile legii;
 5. Constituie banca de date urbana si o actualizeaza de cate ori este nevoie;
 6. Intocmirea documentatiei privind atribuirea de locuri de casa  cf.Legii nr.15/2003;
 7. Atribuire numere administrative / adrese domicilii cetateni si institutii publice sau agenti economici;

            Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

Source