Concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara organizat in baza art.II Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

Informaţii concurs

Tip concurs : recrutare functii publice de executie vacante

Data de sustinere a probei scrise: 09.06.2021,ora 11,00 . In cadrul concursului se desfasoara probe suplimentare de testare a cunostintelor PC si a cunostintelor de limba straina;

Data de sustinere a probelor suplimentare:  09.06.2021 ora 09:00(cunostinte de operare pe calculator : IT)

 09.06.2021 ora 10:00 (cunostinte de limba engleza)

Locul desfasurarii probelor suplimentare va fi la sediul Primariei Municipiului Timisoara  bv.C.D.Loga, nr. 1


Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: persoana de contact: consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.C.D. Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail [email protected].

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Timisoara , bv. C.D. Loga nr. 1, în perioada 07.05.2021 – 26.05.2021, inclusiv.
Concurs afişat la data: 07.05.2021, ora 13:00.

Informaţii post scos la concurs :

  • 2 posturi consilier clasa I, grad profesional debutant la Compartiment Atelier de Urbanism;

Condiţii de participare:

– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul Arhitectura

vechime – fara vechime;

– Proba suplimentara de testare a cunostintelor de operare pe calculator cunostinte de operare pe calculator Microsoft Office – nivel mediu; CAD (Autocad), programe de editare imagine (Adobe Suite) – nivel avansat –  09.06.2021  ora 0900 , locaţia: sediul Municipiului Timișoara, bulevardul C.D.Loga, nr.1;

– Proba suplimentara de testare a cunostintelor de limba engleza limba engleza (vorbit, citit, scris) – nivel mediu 09.06.2021  ora 1000 , locaţia: sediul Municipiului Timișoara, bulevardul C.D.Loga, nr.1

Atribuţiile postului: anexa – fisa postului;

Bibliografie concurs: este prezentata in anexa;

Dosarul de concurs:

Pentru concursul de recrutare (funcţie publica de conducere vacanta), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

•formularul de înscriere – anexa in format editabil pe site si in format letric la sediu;

•curriculum vitae, modelul comun  european;

•copia actului de identitate;

•copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

•copia carnetului de muncă şi  a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate studiilor solicitate pentru  ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei ( model orientativ este in anexa );

•copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

•cazierul judiciar;

•declaraţia pe propria răspundere  prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus, precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Adeverinţele  care au un alt format decat cel prevazut in anexa trebuie sa cuprinda elementele similare celor prevazute  in anexa si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii :functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata , precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati , in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care astesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obţine de la consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.CD Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail [email protected].

The post Concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source