PRIMĂRIA COMUNEI POIENARI, cu sediul în localitatea Poienari, judeţul Neamţ, telefon 0233764515,  fax 0233764584, e-mail [email protected], organizează în data de 15.07.2021 CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL U.A.T. POIENARI.

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei Comunei Poienari, judeţul Neamţ

Condiţii de desfăsurare a concursului

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei comunei Poienari, judetul Neamţ, începând cu data de 14.06.2021 până în data de 05.07.2021, ora 1600
 • selectia dosarelor se va face în perioada 06.07.2021-12.07.2021
 • depunerea contestaţiilor selecţiei dosarelor: 13.07.2021
 • soluţionarea contestaţiilor selecţiei dosarelor: 14.07.2021
 • susţinere proba scrisă în data de: 15.07.2021, ora 1000
 • data şi ora susţinerii interviului se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă

Persoana de contact pentru preluarea dosarelor:
Antochi Mirela –  inspector asistent în cadrul Primăriei comunei Poienari, telefon 0233764515.

Condiţii de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL U.A.T. POIENARI

 1. Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 465, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 2. Condiţii specifice de participare sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în specialitatea juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Alte condiţii specifice:

(1) În cazul în care, la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

 1. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau studii politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin (2) lit. a;
 2. persoanele care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalenta, în specialitatea juridică, administrative sau ştiinţe politice;
 3. persoanele care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei de face pe perioadă nedeterminată, cu obligaţia absolvirii cu diplomă a studiilor universitare de master, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, în termen de 4 ani de la data numirii, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.

Atributiile secretarului general

 1. a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
  b) participă la şedinţele consiliului local;
  c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
  d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
  e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
  f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
  g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
  h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială în cadrul căreia funcţionează;
  i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local ;
  j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
  k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
  l) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,
 2. m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
  n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
  o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ – teritoriale;
  p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  h) cazierul judiciar;
  i) declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia/tematica

 1. Constituţia României;

– Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

– Administraţia publică locală

 1. OUG nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică
  – Modalităţi de încetare a raportului de serviciu
  – Modalităţi de ocupare a funcţiilor publice
  – Drepturile funcţionarilor publici
  – Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie
– Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi
– Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
– Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare
– Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
– Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

 1. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Informaţiile de interes public comunicate din oficiu. Informaţiile de interes public exceptate de la accesul liber al cetăţenilor

 1. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Termenul de contestare şi efectele contestaţiei. Termenul de soluţionare a contestaţiei, Elementele contestaţiei. Soluţionarea contestaţiei

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,aprobată prin Legea nr. 233 din aprilie 2002;

– Reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora

 1. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare;

– proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor

 1. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– dispoziţii generale

– stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor

– dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale

 1. Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

– organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol.

Primar,
Dascălu Vasile-Emil

Share This:

Source