ANUNȚ PUBLIC

Concurs de proiecte de management organizat pentru

Filarmonica ”Banatul” Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara organizează, la sediul său din Bv. C.D. Loga nr.1, concursul de proiecte de management pentru Filarmonica ”Banatul” Timișoara, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management

 Condiţii de participare:

Conform prevederilor art. 3 din OUG nr. 189/2008, managementul Filarmonicii Banatul Timișoara poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 2. are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: muzică;
 4. are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de min. 5 ani;
 5. are experienţă în domeniul activității manageriale de min. 3 ani în instituții sau organizații neguvernamentale de cultură;

Condiția de experiență în domeniul activității manageriale poate fi dovedită prin adeverință privind experiența în conducerea de instituții sau organizații neguvernamentale de cultură.

 1. nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce o fac incompatibilă cu funcţia pentru care candidează;
 2. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, în ultimii 4 ani.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Calendarul concursului

 1. 14.06.2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management, caietului de obiective pentru Filarmonica Banatul Timișoara, regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management, calendarului concursului, cu precizarea termenelor pentru fiecare etapă, actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs, bibliografiei, informaţiilor privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia și a altor informaţii necesare unei bune înţelegeri a cerinţelor concursului.
 2. 06.07.2021, ora 16.00 – data limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;
 3. 07.07.2021 –  08.07.2021 selecția dosarelor de concurs;
 4. 09.07.2021 – afișarea rezultatelor selecției de dosare;
 5. 12.07.2021 – perioada de contestații rezultat selecție dosare;
 6. 13.07.2021 – soluționare contestații depunere dosare;
 7. 14.07.2021 – 22.07.2021 – analiza proiectelor de management – etapa I;
 8. 23.07.2021 – aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, a notelor obţinute în prima etapă a concursului și afişarea acestora la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a autorității și a instituţiei publice de cultură;
 9. 26.07.2021 – 27.07.2021 susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – etapa II;
 10. în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților, în scris,  și la cunoștința publică a rezultatului concursului prin afişarea acestuia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei publice de cultură şi pe pagina de internet a autorităţii și a instituţiei publice de cultură;
 11. 29.07.2021 – 03.08.2021 – depunerea contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, bd. C.D. Loga nr.1, Serviciul Resurse Umane – camera 7 (parter), în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament.
 12. 04.08.2021 – 06.08.2021 – soluționarea contestaţiilor;
 13. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii, respectiv prin  afişarea la sediul autorităţii, la sediul instituţiei publice de cultură şi pe pagina de internet a autorităţii și a instituţiei publice de cultură.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați este 06.07.2021, ora 16.00

Proiectele de management și dosarele de concurs se pot depune de către candidați:

 1. în perioada 14.06.2021 – 06.07.2021,
 2. zilnic de luni până joi între orele 08.30 – 16.00 și vinerea între orele 08.30 – 13.00
 3. la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr.1, Serviciul Resurse Umane – camera 7 (parter),
 4. persoană de contact: Bianca Vetrovetz , consilier Serviciul Resurse Umane,
 5. tel.0256-408 372; 0256-408 350.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. formularul de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
 2. copie după actul de identitate;
 3. curriculum vitae, modelul comun european;
 4. copii după diplome de studii și diplomele în original(care atestă absolvirea studiilor solicitate la condiții de participare, lit. c)
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
 7. declarația pe proprie răspundere privind capacitatea de exercițiu, conform modelului anexat;
 8. carte de muncă în original și copie xerox/acolo unde este cazul și extras Revisal pentru perioada 01.01.2011 – prezent;
 9. adeverință/adeverințe care atestă experiența în domeniul activității manageriale în instituții sau organizații neguvernamentale de cultură, solicitată la condiții de participare pct. e)
 10. declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
 11. declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător sau colaborator al securității, în sensul art.2, lit a – c din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității, conform modelului anexat,
 12. proiectul de management, în format scris şi în format electronic de tip PDF, pe suport CD, DVD sau stick USB – cu respectarea prevederilor art.13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, în cadrul textului, pe suportul electronic sau în proprietăţile fişierului electronic de tip PDF.

Condiții tehnice de redactare a proiectului de management și prezentare a acestuia pentru concursul de proiecte de management pentru Filarmonica Banatul Timişoara.

Proiectul de management este limitat la un număr de 40 de pagini, plus anexe, respectând următorul format:

 1. dimensiune pagină A4,
 2. caracter Times New Roman,
 3. font de 12 puncte pentru textul de bază și 14 puncte pentru titluri,
 4. spațierea textului la 1 rând,
 5. alinierea textului: stânga-dreapta.

Paginile vor fi numerotate. Se vor folosi diacriticele specifice limbii române.

Eventuale fotografii, grafice, flyer-e, afișe, prezentări sau alte prelucrări de imagine vor fi incluse obligatoriu în anexe.

Proiectul de management va avea titlul:

 • “Proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii Banatul Timișoara”

Proiectul de management trebuie să respecte întocmai structura din caietul de obiective, inclusiv numerotarea capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definiţiilor prevăzute în Ordonanţa de Ugenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

 BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe dreptului de autor, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXE:

 1. Model formular de înscriere la concursul de management;
 2. Model formular declarație pe propria răspundere privind capacitatea de exercițiu;
 3. Model declarație necolaborare cu securitatea;
 4. Model declarație pe propria răspundere neîncetare contract pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
 • Caietul de obiective elaborat pentru concursul de proiecte de management organizat de Primăria Municipiului Timișoara pentru Filarmonica ”Banatul” Timișoara, care contine Anexa 1 – Organigrama aprobată prin HCL nr. 23/2019 și Regulamentul de organizare și funcționare al Filarmonicii ”Banatul” Timișoara, aprobat prin HCL nr. 57/2012; Anexa 2 – Statul de funcții Filarmonica Banatul Timișoara, aprobat prin HCL nr. 440/2020, Anexa 3 – Bugetul aprobat al instituţiei pe ultimii trei ani;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Filarmonica Banatul Timișoara, aprobat prin Dispoziția nr. 721/09.06.2021;
 • Notă de informare și obținere acord în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare;

Anexele se regăsesc pe site-ul www.primariatm.ro și pot fi consultate la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cam. 7(parter).

Afișat astăzi, 14.06.2021, ora 10.00

The post Concurs de proiecte de management organizat pentru Filarmonica ”Banatul” Timișoara first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source