1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Municipiului Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:[email protected], persoana de contact Petrică Ungureanu Sorin, e-mail:[email protected].

2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: imobil-teren extravilan în suprafață de 108,831 ha, aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, tarlaua 16, parcela 57, înscris în cartea funciară nr.22272 UAT Turnu Măgurele, în vederea realizării de parc fotovoltaic, conform H.C.L. nr.141/29.06.2022 și conform O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul instituției, din Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2, et.1, cam.9, județul Teleorman.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 30 lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 sau sau prin virament bancar : Municipiul Turnu Măgurele, cod de indentificare fiscală :4253731, în contul RO61TREZ60721360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Turnu Măgurele.

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/07/2022, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25/07/2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura Primăriei municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate:unul exterior și unul interior.

5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26/07/2022, ora 11.00, Primăria municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 județul Teleorman.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, cod postal 140080, adresa e-mail [email protected], telefon 0247/406016, fax 0247/317322.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 01/07/2022.

Source