A

S-au semnat documentele pentru implementarea
„Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni,
Județul Sibiu”

Compania Apa Târnavei Mari împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și Ministerul Fondurilor Europene au semnat în data de 03.06.2020 documentele pentru implementarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu” (cod SMIS 137169), finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM), care are ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene.
Valoarea totală a Proiectului este de 145.481.969 euro (inclusiv TVA). Finanțarea Proiectului este asigurată prin finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 97.680.751 euro, finanțare nerambursabilă din bugetul de stat în valoare de 14.939.409 euro, finanțare din bugetele locale în valoare de 2.298.371 euro, iar contribuția Companiei Apa Târnavei Mari este de 7.335.225 euro.
Perioada de implementare a Proiectului este de 42 luni, respectiv Iunie 2020 – Noiembrie 2023.
Prin implementarea acestui Proiect se urmărește atingerea următoarelor obiective:
– conformarea cu Directiva Europeană și Legea nr. 458/2002 a tuturor indicatorilor pentru localitățile cu o populație cuprinsă între 10.000 și 100.000 locuitori, cât și pentru cele cu o populație mai mică de 10.000 de locuitori;
– creșterea gradului de conectare la sistemul de alimentare cu apă de la 75% la 99% în toate localitățile vizate de proiect;
– creșterea gradului de conectare la sistemul de canalizare de la 76% la 98% în toate localitățile vizate de proiect.
Investițiile se vor realiza în 38 de localități (4 localități urbane și 34 localități rurale), incluse în 19 UAT-uri.
Investițiile în infrastructura de apă se referă la extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în aria de operare și cuprind un număr de 4 sisteme de alimentare cu apă, respectiv, 37 localități. Principalele rezultate așteptate sunt:
– 139,64 km de conducte de aducțiune sau de transport noi;
– 74,97 km rețele de distribuție apă noi;
– 29,30 km reabilitare aducțiuni apă/ rețele de transport;
– 102,99 km reabilitare rețele de distribuție apă;
– 25 rezervoare de înmagazinare;
– 25 stații de clorinare;
– 28 stații de pompare noi și reabilitate;
– extindere sursă subterană de apă brută STAP Dumbrăveni.
Investițiile în infrastructura de apă uzată se referă la extinderea și reabilitarea infrastructurii de canalizare apă uzată menajeră din aria de operare și cuprind 8 aglomerări, respectiv, 11 localități. Principalele rezultate așteptate sunt:
– 34,74 km, rețele de colectare ape uzate noi;
– 20,03 km, conducte de refulare noi;
– 72,73 km, rețele de colectare ape uzate, reabilitate;
– 6,99 km, conducte de refulare, reabilitate;
– 33 stații de pompare apă uzată noi;
– 8 stații de pompare apă uzată reabilitate;
– 1 instalație de uscare nămol în cadrul SEAU Mediaș;
– 1 reabilitare stație epurare ape uzate, care deservește aglomerări peste 2000 l.e.
– 3 unități de recepție ape uzate de la vidanje SEAU Mediaș, Agnita și Dumbrăveni.
– extinderea sistemului SCADA, pentru infrastructura de apă și apă uzată cât și achiziția de echipamente pentru operare.
Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei prin îmbunătățirea condițiilor de viață în mediul rural prin înființarea sistemelor de colectare a apelor uzate și prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, crearea de noi locuri de muncă atât în etapa de implementare, cât și în cea de exploatare a investițiilor. Cel mai semnificativ beneficiu al proiectului este impactul pozitiv al conformării cu acquis-ul de mediu. Astfel, reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare vor avea ca rezultat creșterea calității vieții populației în ceea ce privește sănătatea și confortul.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Dalina Iftincă – Manager Proiect

Source