Directia Municipal Locato Roman, cu sediul în Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259, județul Neamt, in conformitate cu prevederile art. 18, alin.(1) din anexa la H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si HCL 260/28.11.2022 – ANEXA 2- , organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante, de executie, după cum urmează:

– 1 post consilier juridic IA

– 1 post inspector specialitate IA

– 2 posturi muncitori necalificati cu atributii de gropar, treapta I

Formulare

Source