Directia Municipal Locato Roman, cu sediul în Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259, județul Neamt, in conformitate cu prevederile art. 18, alin.(1) din anexa la H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si HCL 260/28.11.2022 – ANEXA 2- , organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante, de executie, după cum urmează:

– 1 post inspector specialitate I , cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40  ore/săptămână, la Birou Administrare Fond Locativ

– 1 post consilier juridic I , cu durata normala a timpului de munca 8 ore / zi , respectiv 40 ore / saptamana, la Biroul juridic/Resurse umane/Achizitii publice

Source