Anunț privind concurs pentru ocuparea postului contractual de executie
14.07.2021

Municipiului Timisoara organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de executie  vacant prevăzute in anexa

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă si /sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
e) cazierul judiciar;
f)  adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

CALENDARUL CONCURSULUI
14.07.2021, ora 10.00 – proba scrisă; la sediul Municipiului Timisoara, bd. C.D.Loga, nr. 1, Timisoara
14.07.2021, ora 16.00 – afişare rezultate proba scrisa.
Termen de contestare: 15.07.2021 , ora 16.00;
Rezolvarea contestaţiilor: 16.07.2021, ora 14.00;
19.07.2021, ora 10- interviu;
Afişare rezultate interviu: 19.07.2021, ora 16.00;
Termen de contestare:  20.07.2021 , ora 16.00;
Rezolvarea contestaţiilor: 21.07.2021 ora 16,00;
Rezultate finale : 22.07.2021 ora 16,00

Termenul de depunere al dosarelor: perioada 22.06.2021– 06.07.2021 la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, Serviciul Resurse Umane – camera 7 (parter), persoana de contact: Jivkov Agata, Adam Daniela – consilier la Serviciul resurse umane – tel.0256408372; 0256408352;

Testarea cunoștințelor de operare pe calculator și a cunoștințelor de limba engleză vor avea loc în cadrul probei scrise.

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale:
a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
c) perfecţionarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
i) integritate şi etică profesională.

Salariul:conform prevederilor art.11 din Legea nr. 153/2017 – HCLMT nr. 542/2017;
Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate in anexe;
Atribuţiile corespunzătoare sunt prezentate in anexa;

Primarul Municipiului Timisoara organizeaza concurs in data de 14.07.2021, ora 10.00 – proba scrisă si in data de 19.07.2021, ora 10.00 – interviu la sediul Municipiului Timisoara, bd. C.D.Loga, nr. 1,  in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant,  in cadrul Biroului Relatii Internationaele, Nationale, Regionale si Locale:

POSTUL  : Inspector de specialitate gradul profesional I

BIROUL : Biroului Relatii Internationale, Nationale, Regionale si Locale

a) Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: domeniul stiinte administrative, specializarea administratie publica, administratie europeana; domeniul relatii internationale si studii europene

b)Experiență minim 4 ani de experiență în specialitatea studiilor de licență necesare pentru ocuparea funcției;

c)Alte cunoștințe – cunostinte de operare pe calculator: MsOffice – nivel mediu

– cunostinte de limbi straine: limba engleza( citit, scris, vorbit) – nivel avansat, si limba franceza sau germana sau italiana sau spaniola (citit, scris, vorbit)- nivel avansat;

Fișa de post 

Bibliografia

The post Biroului Relații Internaționale, Naționale, Regionale și Locale angajează un inspector de specialitate, gradul profesional I first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source