Primăria Municipiului Brad anunță programarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii în data de 27.12.2021.

Depunerea dosarelor se va efectua în perioada 08.12.2021 -21.12.2021 la sediul Primăriei Municipiului Brad din str. Independenței, nr. 2, Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari. Informații suplimentare puteți obține la telefon: 0254/612665, interior 120.

Pentru obținerea atestatului de ”administrator de condominii”, se pot înscrie la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

Condiții generale:

 • să aibă cetățenia română;
 • să aibă pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin:
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de calificare profesională în meseria de „administrator de condominii”;să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării unei astfel de activități, confirmată în scris de către medicul de familie;

Condiții de probitate morală:

 • să nu fi fost condamnat sau sa nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru savârșirea unei infracțiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Actele necesare pentru dosarul de atestare în funcția de administrator de condominii a persoanelor fizice: 

 1. cerere tipizată (descarcă aici);
 2. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art.2, lit.(f) din Legea nr. 196/2018;
 3. curriculum vitae(format european);
 4. copii ale actelor de stare civilă(carte/buletin de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie);
 5. copii ale actelor de studii;
 6. certificatul de cazier judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate, în original;
 7. adeverință medicală eliberată de medicul de familie/unitate medicală autorizată din care să rezulte aptitudinea fizică și psihologică/starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator de condominii, în original;
 8. chitanța care certifică achitarea taxei stabilită pentru atestare.

Cererea tipizată se va obține de la secretarul comisiei de atestare – camera 5 (Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, vizibil și clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

La depunerea dosarului, candidații vor prezenta și originalele actelor care compun dosarul de participare la atestare, în scopul confruntării și certificării lor cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Etapele/probele stabilite pentru concurs sunt:

 • selecția dosarelor de înscriere – în data de 22.12.2021, afișarea rezultatelor în data de 22.12.2021 – la sediul Primăriei Municipiului Brad;
 • Proba scrisă – în data de 27.12.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Brad;
 • Interviul: – în data de 30.12.2021 la sediul Primăriei Municipiului Brad;

 BIBLIOGRAFIE: 

 • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 • Legea locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul M.F. nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Anexa 2 – Reglementări contabile privind organizarea contabilității în partidă simpla de către persoane juridice fără scop patrimonial
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

Source