1. Sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate (sisteme individuale adecvate) pot fi amplasate:
– în zonele unde realizarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice;
– în zonele unde nu se poate realiza racordul la sistemul centralizat de canalizare în funcțiune, pentru că pe tronsonul respectiv nu existã rețea de canalizare sau ultimul colector funcțional este amplasat la o distanță mare, racordarea presupunând costuri exagerate, cu obligația de racordare după realizarea rețelei de canalizare, în termen de cel mult un an de la punerea în funcțiune a acesteia.
2. Pentru sistemele individuale adecvate care realizează numai colectarea apelor uzate, cu vidanjare la o stație de epurare conformă, nu este necesar nici avizul și nici autorizația de gospodărire a apelor.
Deținătorii acestor sisteme au obligația de a încheia un contract cu o firmă de vidanjare (care deține Autorizație de mediu pentru această activitate) în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare conformă.
3. Pentru proiectele de dezvoltări imobiliare ale unor ansambluri de locuințe unde este necesară instalarea de sisteme individuale adecvate, este obligatorie solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor, în sarcina dezvoltatorului, chiar dacă sunt propuse sisteme care realizează doar colectarea apelor uzate.
Pentru această categorie de proiecte se va urmări, ca, pe cât posibil, să se realizeze racordarea la sisteme de canalizare centralizate chiar dacă este necesară și o extindere de rețea de canalizare (desigur fără costuri disproporționate). Autorizația de gospodărire a apelor se va emite în funcție de soluția aleasă pentru evacuarea și epurarea apelor uzate.
4. Întrucât, art. 16 din Legea Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, interzice evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri sistemele individuale adecvate care realizează numai colectarea apelor uzate trebuie să fie complet etanșeizate. Nu este permisă utilizarea bazinelor vidanjabile care sunt echipate cu sisteme de evacuare a părții lichide (drenuri, conducte sau alte echipamente) în subteran sau pe terenuri.
5. Pentru investițiile la care evacuarea apelor uzate epurate se propune prin dispersie în sol, conform prevederilor art.16 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, se poate emite aviz de gospodărire a apelor doar dacă apa uzată epurată este folosită în scop de irigare, în baza unui studiu, cu respectarea prevederilor HG nr.188/2002 și cu condiția monitorizării acestor ape.
6. Pentru sistemele individuale adecvate care realizează colectarea si epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate în corpurile de apă de suprafață sau subterane este obligatorie solicitarea avizului de gospodărire a apelor.
7. Deținătorii de sisteme individuale care colectează și epurează apele uzate și descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, au obligația obținerii autorizației de gospodărire a apelor.
8. Avizul de gospodărire a apelor se emite conform procedurii stabilite prin Ordinul MAP nr. 828/2019, iar autorizația de gospodărire a apelor conform Ordinului MAP 891/2019.
9. Documentațiile tehnice de fundamentare a autorizației de gospodărire a apelor trebuie să conțină, obligatoriu: procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările și certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/ sistemele de epurare achiziționate de la producători.
10. Autoritățile publice locale au obligația înființării și întreținerii unui registru de evidență a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrativ-teritorială, în format letric sau online.
11. Autoritatea de gospodărire a apelor nu este parte componentă a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind sistemele individuale adecvate și nu semnează procesul verbal de recepție în această calitate. Reprezentanții autorității de gospodărire a apelor pot participa la recepție doar în calitate de observatori.
12. Controlul conformării sistemelor individuale adecvate se va realiza de către Garda Națională de Mediu, împreună cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale. Reprezentanții Inspecției Bazinale / Teritoriale a Apelor participă la controlul sistemelor individuale adecvate care descarcă apele uzate epurate în corpurile de apă de suprafață sau subterane.

Source