Anul 2022 luna 11 ziua 17

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14.12.2022, ora 10, în localitatea Focșani, str. D. Cantemir,nr. 1BIS se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile proprietate a debitorului/terţei persoane MIHAI ION, fiind prima licitaţie organizată:
a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de 66 mp compusă din două camere, sală, magazie și beci, construite din cărămidă situate în localitatea Focșani, str. Dornișoarei nr. 14, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 133939 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: –

b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri în suprafaţă de 190 mp situat în localitatea Focșani str. Dornișoarei nr. 14, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 54943 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:- 

c) alte bunuri -, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei- lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: –

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO53TREZ6915006XXX000106 beneficiar Primăria Municipiului Focșani, cod de identificare fiscală 4350645, deschis la Trezoreria Focșani.
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …..-……………………………………………
……………………………………………………………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: IMOBILUL NU ESTE INTABULAT, SARCINA INTABULĂRII REVENIND ADJUDECATARULUI.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0237236000/311
Data afişării: 17.11.2022.

Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume ……………………….
Semnătura ………………………………..
L.S.

Source