Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţă persoanelor fizice si juridice că, potrivit prevederilor art. 471 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, „în cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii” iar „în cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport sau în cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile”.
Având în vedere cele menționate mai sus precum și prevederile Codului Fiscal, facem precizarea că următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere
Totodată, conform prevederilor art. 9, alin. (1), litera (a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale „constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;”

Source