Municipiului Timisoara organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute in anexa

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă si /sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
e) cazierul judiciar;
f)  adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

CALENDARUL CONCURSULUI
27.04.2021, ora 10.00 – proba scrisă; la sediul Municipiului Timisoara, bd. C.D.Loga, nr. 1, Timisoara
28.04.2021, ora 14.00 – afişare rezultate proba scrisa.
Termen de contestare: 29.04.2021 , ora 14.00;
Rezolvarea contestaţiilor: 04.05.2021, ora 14.00;
05.05.2021, ora 10- interviu;
Afişare rezultate interviu: 05.05.2021, ora 16.00;
Termen de contestare:  06.05.2021 , ora 16.00;
Rezolvarea contestaţiilor: 07.05.2021 ora 16,00;
Rezultate finale : 07.05.2021 ora 16,00

Termenul de depunere al dosarelor: perioada 06.04.2021– 19.04.2021 la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, Serviciul Resurse Umane – camera 7 (parter), persoana de contact: Jivkov Agata, Adam Daniela – consilier la Serviciul resurse umane – tel.0256408382; 0256408352;

Testarea cunoștințelor de operare pe calculator și a cunoștințelor de limba engleză vor avea loc în cadrul probei scrise.

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale:
a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
c) perfecţionarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
i) integritate şi etică profesională.

Salariul:conform prevederilor art.11 din Legea nr. 153/2017 – HCLMT nr. 84/2021;
Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate in anexe;
Atribuţiile corespunzătoare sunt prezentate in anexa;

Primarul Municipiului Timisoara organizeaza concurs in data de 27.04.2021, ora 10.00 – proba scrisă si in data de 05.05.2021 ora 10,00 – interviu la sediul Municipiului Timisoara, bd. C.D.Loga, nr. 1, Timisoara,  pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante in cadrul Centrului de Proiecte Timisoara:

Director

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: management/finanțe/ arhitectură/arte vizuale/teatru si artele spectacolului/cinematografie si media/ studii culturale;
 • studii universitare de master în domeniile ( management/arhitectură/politici publice);
 • cursuri de perfecționare sau specializare absolvite cu certificat de absolvire recunoscut la nivel național de ministere de resort, conform legislației în vigoare, în specializările: management organizațional, management cultural, antreprenoriat, antreprenoriat social sau accesare fonduri;
 • minim 5 ani de experiență în specialitatea studiilor de licență necesare pentru ocuparea funcției, din care minim 2 anide experiențăîn coordonarea de proiecte de anvergură (din punct de vedere al resurselor implicate – financiare, de timp, resurse umane), cu deschidere națională sau euroregională;
 • cunoștințe de operare pe calculator: MsOffice – nivel mediu;
 • cunoștințe de limba engleză (citit, scris şi vorbit) – nivel avansat.
 • Bibliografie și fișa postului

Contabil-Șef

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: contabilitate
 • studii universitare de master în domeniul (contabilitate) necesar ocupării funcţiei sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • minim 3 ani vechime in specialitatea studiilor de licență necesare pentru ocuparea funcției;
 • cunoștințe de operare pe calculator: MsOffice – nivel mediu;
 • cunoștințe de limba engleză (citit, scris şi vorbit) – nivel mediu.
 • Bibliografie și fișa postului

Expert, grad profesional II

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea: marketing,/comunicare și relații publice/jurnalism;
 • studii universitare de master în domeniul științe ale comunicării;
 • min. 3 ani experiență profesională în specialitatea studiilor de licență corespunzătoare condiţiilor specifice pentru ocuparea postului;
 • cunoștințe de operare pe calculator: MsOffice – nivel mediu;
 • cunoștințe de limba engleză (citit, scris şi vorbit) – nivel avansat.
 • Bibliografie și fișa postului

Consilier Juridic grad profesional II

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea: drept;
 • studii universitare de master în domeniul (drept) necesar ocupării funcţiei sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor de licență necesare pentru ocuparea funcției;
 • cunoștințe de operare pe calculator: MsOffice – nivel mediu;
 • cunoștințe de limba engleză (citit, scris şi vorbit) – nivel mediu.
 • Bibliografie și fișa postului

Comisia de concurs

The post Anunț privind concurs pentru ocuparea posturilor vacante first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source