Comuna Blăjeni
JUDEŢUL HUNEDOARA
Str. Principală nr. 85
telefon : 0254 682 811,e-mail: [email protected]

ANUNŢ
pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de MUNCITOR CALIFICAT( şofer) I,perioada nedeterminata, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjeni

Primăria comunei Blăjeni,cu sediul în comuna Blăjeni,localitatea Blăjeni,str.Principală,nr.22,judeţul Hunedoara în baza OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,organizează concurs pentru ocuparea postului contractual,perioada nedeterminata , 8 ore/zi,5 zile pe saptamana,de MUNCITOR CALIFICAT( şofer) I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjeni în data de 15 mai 2023 la ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Blăjeni – proba scrisă, iar interviul, la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviu.Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul instituţiei,in termen de 10 zile lucratoare, până la data de 8 mai 2023 inclusiv, ora 15,00.

Condiţii generale
Pentru a participa la concurs ,trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii generale:

 1. are cetătenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
 2. cunoaşte limba română, scris si vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime in specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intentie care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice postului sunt următoarele:

 1. Studii medii.
 2. Vechime în muncă – 15 de ani.
 3. Permis de conducere categoriile – AM,B1,B,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE şi Tb.
 4. Aviz medical şi aviz psihologic pentru conducători auto profesionişti.
 5. Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto,categoria C, D, CE.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum Vitae, model comun european.

Selecţia dosarelor se va desfăşura în data de 10.05.2023, ora 12.00.
Proba scrisă va avea loc în data de 15.05.2023, ora 10.00.
Proba interviu se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la ora 10.00.

BIBLIOGRAFIE:
⦁ Constituţia României;
⦁ PARTEA a III-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
⦁ Legea nr.53/2003,republicată, privind Codul Muncii
⦁ Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Date contact: Primăria Blăjeni,str.Principală,nr.85,sat Blăjeni,comuna Blăjeni,judeţul Hunedoara,tel.:0254682811, email: [email protected], biroul secretariat – dna.Polverea Daniela Aurelia.

PRIMAR,
JURCA HORIA FLAVIUS


Source