ANUNȚ LICITAȚIE PENTRU INCHIRIERE SPATIU

1.Informaţii generale privind LOCATORUL, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Dascălu, judetul Ilfov, satul Dascălu, str.Victoriei, nr. 87, telefon: 021 267 31 88; fax: 021 267 31 89, e-mail: [email protected], CIF: 4420783

2.Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat:
Imobil tip parter, in suprafata de 128.30 mp, situat in comuna Dascălu, strada Mureș, nr.12, aparținând domeniului public al comunei Dascălu, categoria de folosință: spațiu comercial, conform caietului de sarcini, și HCL Dascălu. nr. 28 din 27.06.2024 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
La cerere, de la sediul Comunei Dascalu, sau online, prin solicitare scrisa la adresa [email protected].

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Biroul Achizitii Publice din cadrul Comunei Dascalu, strada Victoriei, nr. 87, județul Ilfov.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
250 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Dascalu, sau prin virement bancar in contul RO26TREZ4215006XXX003655, deschis la Trezoreria Ilfov, CIF: 4420783.

3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
22.07.2024, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
31.07.2024, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Dascalu, Biroul Achizitii Publice, Comuna Dascalu, strada Victoriei, nr. 87, județul Ilfov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
31.07.2024, ora 12:00, la sediul Comunei Dascalu, str. Victoriei, nr .87, județul Ilfov.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefon/fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ilfov, din Oras Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov
Telefon centrală: 021.312.23.43;

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
05.07.2024.

Ultima modificare: 05.07.24 – 13:28 de către UAT Dascălu

Source