ANUNȚ

Închirierea unui spațiu, proprietate publică a orașului Avrig,   în suprafață de 30 mp, situat în incinta Cimitirului orașenesc Avrig, str. Eroilor nr 9

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:;

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail [email protected]

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Închirierea  unui spațiu, proprietate publică a orașului Avrig,   în suprafață de 30 mp, situat în incinta Cimitirului orașenesc Avrig, str. Eroilor nr 9, închiriere conform HCL nr. 172/25.11.2021, și OUG nr. 57/2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei:

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 28.01.2022, ora 10.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 07.02.2022, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  07.02.2022, ora 14.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu
  1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu,   România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

Source