ANUNȚ

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art.617 alin.(2),  art.618 alin.(22) și alin.(10)-(19), art.476-479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Vă comunicăm că în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara și Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara se organizează examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul Administrativ, cu următoarele probe:

 • Selecția dosarelor
  • Proba scrisă :

Seria I. În data de 22.11.2022 ora 10:00 la sediul instituţiei, pentru funcționarii publici din cadrul:

-Biroului Situații de Urgență

-Serviciului Juridic

-Compartimentul Audit Public Intern

-Direcției Secretariat General

-Direcția Management Intern

-Direcția Economică

-Direcția Relații Comunitare

Seria II. În data de 23.11.2022 ora 10:00 la sediul instituţiei, pentru funcționarii publici din cadrul:

-Direcției de Evidență a Persoanelor

-Direcției Patrimoniu

-Serviciului Sport și Baze Sportive

-Direcției  Generale Urbanism și Planificare Teritorială

Seria III. În data de 24.11.2022 ora 10:00 la sediul instituţiei, pentru funcționarii publici din cadrul:

-Direcției  Calitatea Vieții

-Direcției Incubator de Proiecte

-Direcției Infrastructura Verde

-Direcției Revitalizare Urbană

Seria IV.În data de 25.11.2022 ora 10:00 la sediul instituţiei, pentru funcționarii publici din cadrul:

-Biroul Monitorizare Trafic

-Serviciul Administrare Infrastructura Rutieră

-Serviciul Transport Feroviar

-Serviciul Administrare Rețele Publice

-Administrația pentru pentru Sănătate și Educație a municipiului Timișoara

 • Interviul:  programarea interviului se afișează odată cu rezultatele probei scrise.

Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD

Conţinutul dosarului de examen:

a) formularul de înscriere;

b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul evidență personal în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

d) adeverinţa eliberată de compartimentul evidență personal în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Depunerea dosarului de examen:

 • Dosarul de examen se depune în termen de 20 zile de la data publicării  prezentului anunț, respectiv în perioada: 21.10.2022-09.11.2022.
 • Dosarul de examen se depune la Compartimentul evidență personal, camera 8.

Informații suplimentare despre examen:

Se pot obţine:

 • de la dl.Andraș Claudiu-consilier, adresa de e-mail:[email protected], tel. 0256/408350,
 • de la dna.Pop Simona-consilier, adresa de e-mail: [email protected], tel. 0256/408352,
 • sau la sediul instituției, situat în Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1 camera 8.

Afișat astăzi: 21.10.2022 , ora 13:00

SECRETARIAT COMISII EXAMEN

Bibliografie

Formular de înscriere

The post ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source