Municipiul Timișoara, în calitate de autoritate publică tutelară a societății UZINA ENERGETICĂ TIMIȘOARA S.R.L., anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de administrator, în conformitate cu procedura aprobată prin hotărâre de consiliu local, în următoarele condiții:

Număr de posturi vacante: 1 (unu)

Calendarul de desfășurare a procedurii de selecție:

 • Data afișării anunțului de concurs: 05.2023
 • Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 11.05.2023 – 12.06.2023
 • Afișarea rezultate selecție dosare: 12.06.2023
 • Interviu: 14.06.2023

Data, ora și locul desfășurării probei interviului: 14.06.2023, ora 12:00, la sediul instituției din mun. Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1.

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale:
a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
c) perfecţionarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
i) integritate morala şi etică profesională.

Condiții obligatorii de participare pentru funcția de administrator:

Cerințe generale:

 • Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul sau rezidența în România;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 • Să aibă starea de sănătate corespunzătoare și capacitate deplină de exercițiu;
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Să nu aibă înscrisuri în cazierul fiscal și în cazierul judiciar;

Cerințe specifice:

 • Să aibă studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și experiență de cel puțin 5 ani în domeniile economic/juridic/științe inginerești.
 • Să aibă experiență de minimum 5 ani într-o funcție de conducere/administrare a unor societăți profitabile;

Candidatul care aplică pentru postul de administrator al societății UZINA ENERGETICĂ TIMIȘOARA S.R.L. trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează, ale cărui principale atribuții și responsabilități principale sunt descrise mai jos:

 1. a) să elaboreze și să supună aprobării Asociatului Unic, planul de administrare care include strategia de dezvoltare a societății pe durata mandatului său, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite;
 2. b) să elaboreze și să supună aprobării Asociatului Unic, organigrama conținând numărul de posturi, statul de funcții, regulamentul propriu de funcționare al societății și regulamentul de ordine interioară:
 3. c) să elaboreze și să supună aprobării Asociatului unic, bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul financiar următor;
 4. d) să prezinte cenzorului, dacă există, respectiv auditorului, cu cel puțin 15 zile înainte de ziua stabilită pentru ședinta Adunării Generale a Asociaților, bilanțul exercițiului financiar precedent cu contul de profit și pierderi, însoțit de raportul său și de documentele justificative;
 5. e) să aprobe regimul de amortizare a mijloacelor fixe și scoaterea din funcțiune a acestora;
 6. f) să decidă înființarea unui compartiment de audit public intern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și modificată;
 7. g) să soluționeze orice problemă care ține de activitatea curentă a societății și să îndeplinească orice alte atribuții în legătură cu administrarea societății, în interesul acesteia și în limitele obiectului său de activitate, precum și orice alte probleme date de lege în competența sa;
 8. h) să numească personalul de conducere al societății, cu respectarea dispozițiilor legale în materie;
 9. i) să stabilească nivelul de salarizare, să aprobe acordarea bonusurilor pentru performanță angajaților societății, în condițiile stabilite de lege, de contractele colective de muncă aplicabile, dacă este cazul, contractele individuale de muncă sau ale regulamentelor, procedurilor interne, precum și să monitorizeze și să evalueze performanțele personalului societății;
 10. j) să negocieze și să semneze contractele de muncă încheiate cu salariații societății, precum și orice alte documente rezultând din relațiile de muncă, precum și să dispună sancționarea personalului societății în caz de abatere disciplinară;
 11. k) să aprobe orice decizie de natură să angajeze societatea în raporturile sale cu personalul societății;
 12. l) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Asociaților.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 1. a) Formularul de înscriere;
 2. b) Copia actului de identitate;
 3. c) Curriculum Vitae, modelul european;
 4. d) Minim două scrisori de recomandare;
 5. e) Diplomele de studii superioare de lungă durată, certificatele de calificare și formare profesională sau orice alt document care probează pregătirea profesională în domeniile prevăzute în anunțul de selecție;
 6. f) Adeverință de vechime/Carnet de muncă/Alte înscrisuri care să ateste îndeplinirea cerințelor privind experiența profesională;
 7. g) Cazier judiciar al candidatului din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru infracțiuni care îl fac incompatibil cu exercitarea funcției de administrator, după cum urmează: infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 8. h) Cazierul fiscal (eliberat de ANAF)
 9. i) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că aplicantul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției.

3.1. Formularul de înscriere și modelul CV se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de selecție, putând fi accesate inclusiv pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara.

3.2 Toate actele depuse la dosar într-o limbă străină vor fi traduse și legalizate în limba română.

Formularul de înscriere și modelul CV se pun la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de selecție, (camera 8), putând fi accesate inclusiv pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara.

Toate actele depuse la dosar într-o limbă străină vor fi traduse și legalizate în limba română.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procesului de evaluare și selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Candidaturile incluzând documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun în plic închis şi sigilat, până la data de – 12.06.2023 ora 12:00, la Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C D Loga, nr. 1, cam. 12.

Plicul va avea menţionat „Candidatura pentru funcţia de administrator al societății UZINA ENERGETICĂ TIMIȘOARA S.R.L.”

Candidaturile care întrunesc condițiile de participare vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție. Acesta constă în două etape distincte: evaluarea dosarelor în scopul creării listei scurte și evaluarea finală pe bază de interviu, cu scopul propunerii pentru numire.

Informații suplimentare referitoare la depunerea candidaturilor se pot obține la nr. de tel. 0256/408405, e-mail: [email protected].

Formular de inscriere

Model_CV

The post Anunţ de recrutare în vederea ocupării unui post vacant de administrator la societatea UZINA ENERGETICĂ TIMIȘOARA S.R.L. first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source