ANUNŢ DE INTENȚIE

În conformitate cu următoarele prevederi:

  1. Articolul 8.15 din Regulamentul Financiar SEE/Norvegian 2014-2021, precum și prevederile cap. V,

art. 14 din OUG nr. 34/2017, aplicabilă entităților publice din România;

  1. Ghidul aplicantului, Apelul nr. 1, Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” – Runda a 2-a;
  2. Apelul de proiecte nr. 1 ”Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” Apel deschis de proiecte, Runda a 2-a;
  1. Metodologia privind selecția partenerilor privați pentru proiecte finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, elaborată de Primăria Municipiului Adjud.

Primăria Municipiului Adjud anunță intenția de a selecta un partener/un consorțiu de parteneri din sectorul neguvernamental din România în vederea elaborării și depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul deschis de proiecte nr. 1 ”Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor”, Runda a 2-a.

Obiectivul general al programului este de a contribui activ la creșterea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional şi local, în România, și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare. În acest sens, OP încurajează și facilitează stabilirea de parteneriate între entităţi din România şi din Statele Donatoare, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Valoare minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000 Euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 Euro.

Data recomandată pentru finalizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului este 30 noiembrie 2023, iar durata recomandată a proiectelor este de 12-24 luni.

Obiectivul principal al proiectului

Proiectul vizează o abordare inovativă prin adresarea complexității fenomenului de incluziune socială, abilitare/împuternicire, precum și creșterea investițiilor în rândul persoanelor de etnie romă (minim două treimi grup țintă total), inclusiv a tinerilor și femeilor de etnie romă din municipiul Adjud și vecinătăți.

 Proiectele finanțate în cadrul prezentului apel vor contribui la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele obiective ale apelului de proiecte:

 Obiectivele vizate

 Obiectivul nr 1: Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire.

Obiectivul nr 2: Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi.

Obiectivul nr 3: Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. Apelul va spijini proiecte ce vor promova respectarea drepturilor romilor, vor lupta împotriva atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii, în același timp crescând conștientizarea cu privire la abordările interculturale (colectarea și promovarea de experiențe privind grupurile de romi, cultura, limba etc).

 Grup țintă total: 1000-1300 de persoane

Profilul partenerului Organizație neguvernamentală înregistrată în România cu experiență în managementul proiectelor, derulate la nivel local, regional, național sau internațional și expertiză (re)cunoscută în proiecte specifice pentru

îmbunătățirea situației romilor, incluzând proiecte pentru creșterea capacității instituțiilor publice și altor actori cheie la nivel local.

Partenerul va concepe o propunere de proiect care să răspundă la obiectivele Apelului în acord cu specificul și strategia Municipiului Adjud.

Partenerul poate aplica individual sau în consorțiu.

În cazul în care se formează un consorțiu, acesta va desemna un reprezentat care va depune propunerea și va gestiona relația cu Primăria Muncipiului Adjud.

În acord cu prevederile capitolului 2 Eligibilitate al Anexei II – Reguli operaționale, AP 10, al Acordului de Program, următoarele entități publice sau private din România sunt eligibile ca parteneri: din România: – entități publice, asociații ale autorităților locale (inclusiv asociații de dezvoltare intercomunitară) și ONG-uri, inclusiv grupuri de acțiune locală (GAL), constituite ca persoane juridice în România.

* NOTĂ: Având în vedere specificul apelului de proiecte, este puternic încurajată cooptarea ca parteneri a organizațiilor de romi, reprezentative pentru comunitate, la nivel local sau regional/național, aspect ce va fi punctat în evaluare. Prin organizație de romi, în contextul prezentului Apel, se înțelege o organizație al cărei consiliul de conducere are cel puțin 50% reprezentanți de etnie romă sau care are cel puțin 20% din personal/echipă persoane de etnie romă. Partenerul ONG vor pune la

dispoziţia proiectului experţi care au pregătire, competenţe şi experienţă adecvate pentru postul pentru care sunt propuşi în proiect.

Condițiile de eligibilitate

➢ Să fie organizație neguvernamentală, înființată în baza O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare

➢ Să aibă în obiectul de activitate realizarea de proiecte/programe pentru romi (după caz la nivel de consorțiu)

➢ Să aibă experiență în domeniul elaborării de programe/proiecte/măsuri privind incluziunea romilor din România (după caz la nivel de consorțiu)

➢ Să aibă experiență în organizare de evenimente pentru promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor, la nivel național și internațional (după caz la nivel de consorțiu)

NU sunt în faliment, sunt intrate în administrarea unei autorităţi judiciare sau în curs de lichidare, şi-au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;

NU sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care OP le poate justifica;

ȘI-AU îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care sunt înregistraţi;

NU au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens;

NU au fost declarate a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor;

NU sunt subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile, indiferent de momentul la care OP constată acest lucru;

NU sunt vinovate de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de OP sau nu reuşesc să furnizeze informaţiile solicitate de acesta, indiferent de momentul la care survine această situație.

* NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

Calendarul de desfășurare al selecției

Înscrierea candidaților se poate face prin înregistrarea dosarului individual de participare la [email protected] până la data de 07.04.2021, ora 16:00, de unde va fi preluat de către secretarul Comisiei de evaluare. Persoana de contact: Baciu Adrian, Telefon: 0736618242.

Evaluarea dosarelor se va realiza de către comisia de selecție până la data de 08.04.2021, când va fi afișat rezultatul. Contestaţii se pot depune până la data de 09.04.2021, ora 16:00, iar rezultatul final va fi afişat în data de 13.04.2021.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

În copie:

  1. statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;

În original:

  1. declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Aplicantului, în acord cu prevederile capitolului 2 Eligibilitate al Anexei II – Reguli operaționale, AP 10, al Acordului de Program;
  2. declarație pe propria răspundere privind capacitatea financiară (semnată de către reprezentantul legal şi directorul economic/contabil) – partenerul va dovedi că are posibilitatea susţinerii financiare a proiectului prin evidenţierea în declaraţie a veniturilor totale din ultimii trei ani, din care: venituri din activităţi curente, venituri din surse de finanţare nerambursabilă sau alte venituri.
  3. scrisoare de intenție care va cuprinde propunerea de proiect, inclusiv obiective SMART și activități principale;
  4. document privind experiența relevantă a partenerului/consorțiului de parteneri.

Comisia de evaluare poate solicita şi alte documente justificative prevăzute de Ghidul aplicantului pentru programul de finanţare pe care se încadrează proiectul, sau de legislaţia în vigoare, care dovedesc eligibilitatea candidatului pentru a dobândi calitatea de partener.

Procedura de evaluare a participanților Evaluarea partenerilor se va face în funcție de domeniul de competență, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos. Punctajul maxim posibil obținut este de 100 puncte. Vor fi

declarați admişi participanții care întrunesc un punctaj de peste 70.

Nr.

crt.

Criteriu Punctaj
1. Experiența potențialilor parteneri în domeniul derulării de proiecte europene, granturile

SEE și Norvegiene, POCU, etc.:

– ONG/furnizor de servicii/ entitate privată

cu activitate relevantă

în activitățile proiectului

– are capacitatea financiară

– experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Max. 30 puncte
2. Relevanța și calitatea propunerii raportată la cerințele apelului – se va evalua potențialul de obține un punctaj ridicat conform grilei Apelului Max. 40 puncte
3. Caracterul inovator al propunerii Max. 20 puncte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source