ÎNCHIRIERE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ ŞI PRIVATĂ
6 IMOBILE CU DESTINAŢIE DE CABINETE MEDICALE -STR. REVOLUŢIEI NR.12

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Direcţia de Asistenţa Socială, Cuza-Voda 43, Focşani, judeţul Vrancea, telefon 0237626706, fax 0237233632, email [email protected], persoana de contact: compartiment Achizitii publice.

2. Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 12/07/2023, conform O.U.G.nr.57/2019
3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei.
4. Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile: 6 oferte primite, 6 oferte declarate valabile.
5. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: MEDICAL FIELDS – S.R.L., cu sediul în comuna Câmpuri, str. Principala nr.560, judeţul Vrancea; BIO DENTAL DIAGNOSTIC – S.R.L., cu sediul în Focşani, str. Constituţiei nr.36, judeţul Vrancea.
6. Durata contractului: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional.
7. Nivelul chiriei: 17,1 lei/mp/lună.
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Vrancea Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ şi Fiscal, Mun. Focșani, bd. Independenţei nr. 19-21, e-mail: [email protected], cod poștal 620015, jud. Vrancea, în termenele prevăzute de Legea Contenciosului administrativ nr.554/2004, actualizată.
9. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 07.08.2023
10. Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.08.2023

Source