Primăria municipiului Timișoara  organizează un concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 16.02.2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcției de conducere vacantă de director la Serviciul Asistență Medicală Școlară .

I.Care sunt posturile scoase la concurs?

Postul este pe durată nedeterminată, cu o durată normală a timpului de muncă  de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

II.Care sunt probele concursului ?

 • Selecția dosarelor de înscriere

 • Proba scrisă

 • Interviul

La acestea se adaugă probe suplimentare eliminatorii de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine și competențelor în domeniul IT.

III. Care este calendarul de desfășurare a concursului de recrutare ?

Data afișării anunțului de concurs: 20 ianuarie 2022;

Perioada de depunere a dosarelor de concurs :20 ianuarie 2022-10 februarie 2022

Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probelor suplimentare :

 • Competențe lingvistice de comunicare în limbi străine (citit, scris, vorbit) : 16 februarie 2022  ora 09:00

 • Competenţe în domeniul tehnologiei informației IT : 16 februarie 2022 , ora 10:00,

 • la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei scrise: 16 februarie 2022, ora 11:00 la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

Data, ora și locul desfășurării interviului: 21 februaria 2022 începând cu ora 10:00 la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

IV.Cine oferă informații despre concurs?

consilier Andraș Claudiu, adresa de e-mail [email protected], tel. 0256/408____  sau la sediul instituției Bd.C.D.Loga nr.1 camera 8

V. Care sunt condițiile de participare?

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale și condițiile specifice funcției de conducere vacante scoase la concurs.

V.1 Care sunt condițiile generale de ocupare a  funcției de conducere?

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

V.2 Care sunt condițiile specifice de ocupare a funcției de conducere scoase la concurs?

studii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din specializările cuprinse în ramurile de științe :medicină, științe economice, științe juridice sau științe administrative;

specializări:

 • studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea  studiilor necesare ocupării funcției sau o  diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 •  cursuri de perfecționare sau specializare absolvite cu certificat de absolvire recunoscut la nivel național de ministere de resort, conform legislației în vigoare, în specializările: management organizațional, management sanitar, management de proiecte- constituie un avantaj;

limbi străine (necesitate şi nivel): Una din limbile engleză/franceză/ italiană/ spaniolă (citit , scris, vorbit)  – nivel mediu;

cunoștințe de operare calculator: MsOffice –nivel mediu;

experiență în specialitatea studiilor sau în domeniulmanagement organizațional, management sanitar, management de proiecte (care au presupus coordonarea din punct de vedere organizațional, financiar și al resurselor umane): minim 5 ani;

VI. Ce trebuie să conțină dosarul de concurs ?

a)cerere de înscriere la concurs adresată Primarului municipiului Timișoara;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și certificării lor. Candidații pot depune și alte documente considerante relevante în vederea probării îndeplinirii condițiilor specifice.

 • Cererea de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției  ..\..\SPAMS\Cerere inscriere.doc

 • Curriculum vitae, modelul comun European se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției  și este prevăzut în HG1021/2004;Model_CV_ro.doc

 • Modelul orientativ al adeverinţei de vechime în muncă eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate după data de 01.01.2011 se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs și poate fi accesat pe site-ul instituției  . ..\..\SPAMS\adeverinta vechime-model PC.doc

 •  Adeverinţele care atesta experienta in munca trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, experiența totală în muncă acumulată, precum şi experiența în specialitatea studiilor.

 •  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

VII. Unde se depune dosarul de concurs?

Dosarul de concurs se depune la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, bdul C.D.Loga nr.1, parter, camera 8.

VIII. Care este bibliografia de concurs?

Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă pentru care se organizează concursul și/sau domeniul de acivitate coordonat/condus.

Ordinul Comun al Ministerului Sănătății nr. 438/30.03.2021 și Ministerului Educației nr.4.629/13.08.2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Afacerilor Interne, al Ministrului Apărării Naționale și al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblul de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritățile publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului  nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Partea I – Dispozitii generale (art.1-13)

Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice,

Titlul I- Dispozitii generale, (art.365-368)

Titlul III- Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, (art.538-562  coroborate cu prevederile art. 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458 şi art. 506 alin. (1)-(9), 490,491 )

Partea a VII-a –Răspunderea administrativă (art.563-579);

Partea a VIII-a – Servicii Publice (art.580-596) ;

Management Sanitar- Mihai Luchian, 2015;

Regulamentul (UE) 2021/522 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății („programul «UE pentru sănătate»”) pentru perioada 2021-2027

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=RO

Articol: Asistență medicală școlară: propuneri pentru mai bine, Viața medicală-

https://www.viata-medicala.ro/congrese/asistenta-medicala-scolara-propuneri-pentru-mai-bine-7018

 Tematica: dacă nu e precizat altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate în integralitatea lor.

IX. ATRIBUTIILE POSTULUI

IX.1 Atributii specifice

 • Coordonează activitatea de educație sanitară și preventivă în unitățile de invatamant preuniversitar si universitar de stat si privat autorizate/acreditate de pe raza municipiului Timisoara, impreuna cu alte organisme autorizate;

 • Realizeaza normarea personalului medico-sanitar din cabinetele de medicina generala si stomatologice in conformitate cu prevederile legale în vigoare si repartizează personalul medico-sanitar pe unitatile de învățământ;

 • Ia  măsuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, in cabinetele de asistenta medicală din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar,precum si in cabinetele stomatologice,in urma unor analize realizate impreuna cu  medicii coordonatori;

 • Evaluează, coordonează și monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală școlara si universitara ;

 • Analizează si  solutioneaza  sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistentei medicale/stomatologice in cabinetele medicale școlare;

 • Aproba participarea personalului medico-sanitar la congrese, cursuri si alte forme de perfectionare profesionala, la solicitarea acestora, cu conditia  asigurarii continuitatii actului medical in cadrul unitatii de invatamant

 • Desemnează medicii coordonatori pe categorii de activități;

 • întocmește lunar foaia colectivă de prezentă pentru personalul din cadrul serviciului public, pe baza condicilor de prezenta;

 • Asigură îndeplinirea atribuțiilor cuprinse în anexa nr.9 la Ordinul 438/2021, astfel:

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari, elevi și studenți
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității a) Semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile substanțe psihoactive, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli) sesizate de medicii coordonatori. b) Asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, obiecte de inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier medical etc.), mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim ajutor, contract de service pentru aparatura medicală și contract pentru gestionarea deșeurilor biologic periculoase, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor stomatologi, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare.c) Asigură personalul medical necesar (prin contractare în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare) în unitățile de învățământ, în funcție de numărul de preșcolari/elevi și studenți normarea personalului. d)Asigură organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici stomatologi și asistente medicale, cu respectarea legislației Ministerului Sănătății și cu sprijinul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. e) colaboreaza cu Directia de Asistență Socială pentru desemnarea asistenților sociali responsabili pentru gestionarea cazurilor sociale din unitățile de învățământ.
Gestionarea circuitelor funcționale Sprijină unitățile de învățământ în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică Răspunde la solicitările Direcției de Sănătate Publică județene/ a municipiului București privind respectarea reglementărilor de sănătate publică în unitățile de învățământ.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări în condiții epidemiologice speciale Sprijină efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Eliberarea documentelor medicale necesare Asigură necesarul de tipizate medicale necesare desfășurării activității cabinetelor medicale și de medicină dentară
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate Susține, încurajează și promovează în unitățile de învățământ organizarea și desfășurarea activităților curriculare, extracurriculare și extrașcolare de educație pentru sănătate și de formare a stilului de viață sănătos.

 • Coordoneaza  întocmirea proiectului de  buget, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice și a referatelor de necesitate pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia

 • Coordoneaza achizitia de instrumentar medical, aparatura medicala,  medicamente, materiale sanitare, materiale stomatologice, dezinfectanti, documente de evidenta primara, consumabile de birou necesare derularii activitatii in cabinetele medicale/ stomatologice;

 • Solicita medicilor coordonatori date statistice cu privire la activitatea derulata  si centralizează dările de seamă statistice periodice din cabinetele medicale din municipiul Timisoara;

 • Solicita medicilor coordonatori si centralizează fisele de raportare lunare a activitatii realizate in cabinetele medicale din centrul coordonat;

 • Exercită atribuții de verificare si control în cadrul cabinetelor de  asistență medicală și  stomatologică din unitătile de invatamant din municipiul Timisoara;

 • Asigură informarea personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul Timisoara, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea copiilor si parintilor  cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

IX.2 Atribuții comune

 • Asigură realizarea unui management eficient și eficace în domeniul său de activitate;

 • Conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate, dând dovadă de imparțialitate în relația cu angajații;

 • Elaborează şi propune spre aprobare politici, strategii, planuri, programe și proceduri în domeniul său de activitate;

 • Asigură întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor /referatelor  de specialitate/ proiectelor de acte normative în conformitate cu prevederile legale în vigoare  în domeniul de activitate;

 • Asigură convergența și coerența actului managerial prin coordonarea ierarhică și interdepartamentală a deciziilor și activităților;

 • În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice personalul  de conducere asigură organizarea activităţii personalului din subordine, manifestă iniţiativă şi își asumă  responsabilitatea pentru activitatea structurii conduse;

Asigură egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, personalul de conducere are următoarele  obligaţii:

 • să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent funcţiei ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine, întocmind în acest sens fișele de post din cadrul structurii conduse;

 • să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine;

 • să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar;

 • să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine;

 • să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din subordine;

 • să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective;

 • să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu privire la personalul din subordine.

În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice, personalul de conducere are obligaţia de a nu se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine.

 • Stabilește obiective specifice SMART și indicatori de performanță relevanți pentru structura pe care o conduce și asigură realizarea acestora, în concordanță cu obiectivele specifice stabilite pentru compartimentul coordonat și  obiectivele generale ale instituției;

 • Creează și menține un sistem eficient de management al riscurilor în domeniul său de activitate, astfel încât realizarea activităților și atingerea obiectivelor să nu fie afectată de materializarea acestora;

 • Identifică riscurile de corupție și vulnerabilitățile structurii conduse, pentru fiecare dintre atribuțiile stabilite în sarcina structurii și activitățile desfășurate de aceasta, asigură evaluarea acestora printr-o analiză multicriterială, identifică, stabilește și aplică măsurile necesare de prevenire și/sau remediere;

 • Respectă modalitatea de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor și termenelor stabilite de procedurile interne și prevederile legale incidente;

 • Asigură respectarea procedurilor în vigoare de către structura pe care o conduce;

 • Asigură de punerea în aplicare a măsurilor corective dispuse prin deciziile Camerei de Conturi a judetului Timiș, ce vizează domeniul de activitate al stucturii coordonate;

 • Stabileste și se asigură de implementarea corecțiilor/ acțiunilor corective/ acțiunilor preventive pentru neconformitățile apărute în procesul coordonat;

 • Asigură întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

 • Asigură păstrarea în bune condiții a documentelor și arhivarea lor, inclusiv in format digital (pdf vectorial sau scan);

The post ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE DURATĂ NEDETERMINATĂ A FUNCȚIEI DE CONDUCERE VACANTĂ DE DIRECTOR LA SERVICIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source