Primăria Municipiului Timișoara organizează un concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 28.04.2022, pentru ocuparea funcțiilor de executie vacante și temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

I. Care sunt posturile scoase la concurs?
Posturile scoase la concurs :
I.1 Posturi pe perioadă nedeterminată cu o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
1. Biroul Servicii Suport 1 Inspector de specialitate IA
2. Serviciul Guvernanta Participativa si Management Cartiere 2 Inspector de specialitate IA
3. Serviciul Guvernanta Participativa si Management Cartiere 2 Inspector de specialitate I
4. Serviciul Guvernanta Participativa si Management Cartiere 2 Inspector de specialitate II
5. Compartiment Capitala Culturala 1 Inspector de specialitate IA
I.2 Posturi pe perioadă determinată cu o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
6. Serviciul Finanțări Nerambursabile 1 Inspector de specialitate IA
7. Serviciul Finanțări Nerambursabile 1 Inspector de specialitate I
8. Serviciul Finanțări Nerambursabile 1 Inspector de specialitate II
9. Serviciul Finanțări Nerambursabile 1Inspector de specialitate D

II. Care sunt probele concursului ?
1) Selecția dosarelor de înscriere
2) Proba scrisă
3) Interviul
La acestea se adaugă probe suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine și a competențelor în domeniul IT.

III. Care este calendarul de desfășurare a concursului de recrutare ?
• Data afișării anunțului de concurs: 04 aprilie 2022;
• Perioada de depunere a dosarelor de concurs : 05 aprilie 2022 – 18 aprilie 2022 pentru posturile pe perioadă nedeterminată, respectiv 05 aprilie 2022 – 11 aprilie 2022 pentru posturile pe perioadă determinată;

• Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probelor suplimentare :
– Competențe lingvistice de comunicare în limbi străine (citit, scris, vorbit) : 28 aprilie 2022 ora 08:30,
– Competenţe în domeniul tehnologiei informației IT : 28 aprilie 2022, ora 10:00,
la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .
• Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei scrise: 28 aprilie 2022, ora 11:00 la sediul instituției : Municipiul Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .
• Data, ora și locul desfășurării interviului: 03 mai 2022 ora 10:00 la sediul instituției : Municipiul Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

IV. Cine oferă informații despre concurs?
• consilier Pop Simona, adresa de e-mail [email protected], tel. 0256/408372 sau la sediul instituției Bd.C.D.Loga nr.1 camera 8

V. Care sunt condițiile de participare?
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale și condițiile specifice funcției de execuție vacante scoase la concurs.

V.1 Care sunt condițiile generale de ocupare a funcției de executie?
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

V.2 Care sunt condițiile specifice de ocupare a funcțiilor de executie scoase la concurs?
Biroul Servicii Suport
 1 inspector de specialitate IA
a) Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in una din specializarile cuprinse in ramurile de stiinte: stiinte economice, stiinte juridice;
b) Cunoștințe de operare/programare pe calculator: MsOffice- nivel mediu;
c) Experienta in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 7 ani

Serviciul Guvernanta Participativa si Management Cartiere
 2 inspector de specialitate IA
a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din specializările cuprinse n ramurile de științe: științe administrative, științe economice, științe politice, sociologie, științe ale comunicării, istorie, studiul patrimoniului, arhitectură, urbanism, inginerie civilăCunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): MsOffice- nivel avansat;
b) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere ): Limba engleza -nivel mediu (scris, vorbit, citit); constituie un avantaj cunoașterea uneia dintre limbile minorităților prezente în Municipiul Timișoara – nivel mediu (ex: maghiară, sârbă, germană, rromani, ucraineană);
c) Experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 7 ani;
2 inspector de specialitate I
a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din specializările cuprinse in ramurile de științe : științe administrative, științe economice, științe politice, sociologie, științe ale comunicării, istorie, studiul patrimoniului, arhitectură, urbanism, inginerie civilă;
b) Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): MsOffice- nivel avansat;
c) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere ): Limba engleza -nivel mediu (scris, vorbit, citit); constituie un avantaj cunoașterea uneia dintre limbile minorităților prezente în Municipiul Timișoara – nivel mediu (ex: maghiară, sârbă, germană, rromani, ucraineană);
d) Experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 4 ani;
 2 inspector de specialitate II
a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din specializările cuprinse in ramurile de științe : științe administrative, științe economice, științe politice, sociologie, științe ale comunicării, istorie, studiul patrimoniului, arhitectură, urbanism, inginerie civilă ;
b) Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): MsOffice- nivel avansat;
c) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere ): Limba engleza -nivel mediu (scris, vorbit, citit); constituie un avantaj cunoașterea uneia dintre limbile minorităților prezente în Municipiul Timișoara – nivel mediu (ex: maghiară, sârbă, germană, rromani, ucraineană);
d) Experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an;
Compartiment Capitala Culturala
1 Inspector de specialitate IA
1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel de cunoaștere): Microsoft Office – nivel mediu;
3. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere): limba engleză – nivel mediu;
4. Experiență în specialitatea studiilor/domeniul culturii: minimum 7 ani;

B Posturi pe perioada determinată

Serviciul Finanțări Nerambursabile
1 Inspector de specialitate IA
1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă ;
2. Perfectionari (specializari): manager de proiect/ expert accesare fonduri nerambursabile, curs managementul proiectelor (constituie avantaj)
3. Cunoştinte de operare / programare pe calculator: MsOffice-nivel mediu
4. Limbi străine: engleză – nivel avansat
5. Experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 7 ani;
1 Inspector de specialitate I
1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă ;
2. Perfectionari (specializari): manager de proiect/ expert accesare fonduri nerambursabile, curs managementul proiectelor (constituie avantaj)
3. Cunoştinte de operare / programare pe calculator: MsOffice-nivel mediu
4. Limbi străine: engleză – nivel avansat
5. Experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 4 ani;
1 Inspector de specialitate II
1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă ;
2. Perfecționări (specializări): manager de proiect/ expert accesare fonduri nerambursabile, curs managementul proiectelor (constituie avantaj)
3. Cunoștințe de operare / programare pe calculator: MsOffice-nivel mediu
4. Limbi străine: engleză – nivel avansat
5. Experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an;
1 Inspector de specialitate debutant
1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă ;
2. Perfecționări (specializări): manager de proiect/ expert accesare fonduri nerambursabile, curs managementul proiectelor (constituie avantaj)
3. Cunoștințe de operare / programare pe calculator: MsOffice-nivel mediu
4. Limbi străine: engleză – nivel avansat
5. Experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: —;

VI. Ce trebuie să conțină dosarul de concurs ?
a)cerere de înscriere la concurs adresată Primarului municipiului Timișoara;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și certificării lor. Candidații pot depune și alte documente considerante relevante în vederea probării îndeplinirii condițiilor specifice.
– Cererea de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției Cerere inscriere.doc
– Curriculum vitae, modelul comun European se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției și este prevăzut în HG1021/2004;Model_CV_ro.doc
– Modelul orientativ al adeverinţei de vechime în muncă eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate după data de 01.01.2011 se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs și poate fi accesat pe site-ul instituției . adeverinta vechime-model PC.doc
– Adeverinţele care atesta experienta in munca trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, experiența totală în muncă acumulată, precum şi experiența în specialitatea studiilor.
– Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
VII. Unde se depune dosarul de concurs?
Dosarul de concurs se depune la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, bdul C.D.Loga nr.1, parter, camera 8.
VIII. Care este bibliografia de concurs?

Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă pentru care se organizează concursul și/sau domeniul de acivitate coordonat/condus.
Biroul Servicii Suport
1 inspector de specialitate IA
1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările si completările ulterioare;
2. H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ;
3. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ;
4. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice – prevederi cumpărări directe;
5. Materiale ANAP- Repere de interes: procesul de achiziție publică/proceduri – achiziții directe https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/8/1/true

Serviciul Guvernanta Participativa si Management Cartiere
Manageri de cartier
• 2 Inspector de specialitate IA
• 2 Inspector de specialitate I
• 2 Inspector de specialitate II

Bibliografia/ tematica domeniului specific de activitate
1. Constituția României;
2. Titlul III ale părţii a I-a și titlul III ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Consiliului Local nr. 335/14.06.2019 privind modificarea Regulamentului de funcționare a Consiliilor Consultative de Cartier aprobat Hotărârea Consiliului Local nr. 612/16.11.2018 ;
8. Hotărârea Consiliului Local 157/31.10.2016 privind declararea zonelor prioritare de protejare si intervenție asupra clădirilor din Municipiul Timișoara;

Compartiment Capitală Culturală
1. Dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, https://www.timisoara2021.ro/document/view/42/Bidbook_RO_Timisoara2021.pdf;
2. Strategia culturală a municipiului Timișoara 2014 – 2024, https://www.primariatm.ro/file_uploads/cultura/STATEGIA-CULTURALA-NEEDITA.pdf;
3. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”;
7. Legea nr. 198/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”.

Serviciul Finanțări Nerambursabile
1. Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
2. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă;
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
5. OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și /sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța de Urgență nr. 65 din 7 mai 2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, actualizată cu modificările și completările ulterioare.
Tematica: dacă nu e precizat altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate în integralitatea lor.

Informații concurs 1

Informatii concurs 2

Informatii concurs 3

Informatii concurs 4

Cerere  de inscriere

Adeverinta

The post ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE EXECUȚIE VACANTE ȘI TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source