ANUNȚ CONCURS

Primăria municipiului Timișoara  organizează un concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 14.02.2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcției publice de conducere vacantă de director executiv la Direcția Poliția Locală.

Organizarea concursului s-a realizat cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu avizarea și cu publicarea anunțurilor de concurs pe site-ul propriu al acestei instituții.

 1. Care sunt posturile scoase la concurs?

Postul scos la concurs : funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția Poliția Locală Timișoara.

Postul este pe durată nedeterminată, cu o durată normală a timpului de muncă  de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 1. Care sunt probele concursului ?
 2. Selecția dosarelor de înscriere
 3. Proba scrisă
 4. Interviul

La acestea se adaugă probe suplimentare eliminatorii de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine și competențelor în domeniul IT.

 1.  Care este calendarul de desfășurare a concursului de recrutare ?
 2. Data afișării anunțului de concurs: 12 ianuarie  2022;
 3. Perioada de depunere a dosarelor de concurs :12 ianuarie 2022-31 ianuarie 2022

( 20 de zile de la data afișării  anunțului de concurs);

 • Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probelor suplimentare :
 • Competențe lingvistice de comunicare în limbi străine (citit, scris, vorbit) : 10 februarie 2022  ora 09:00
 • Competenţe în domeniul tehnologiei informației IT : 10 februarie 2022 , ora 11:00,

la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

 • Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei scrise: 14 februarie 2022, ora 10:00 la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .
 1. Cine oferă informații despre concurs?
 2. consilier Agata Jivkov, adresa de e-mail [email protected], tel. 0256/408372 sau la sediul instituției Bd.C.D.Loga nr.1 camera 8
 • Care sunt condițiile de participare?

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții publice și condițiile specifice funcției publice de conducere vacante scoase la concurs.

V.1 Care sunt condițiile generale de ocupare a  funcției publice?

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

V.2 Care sunt condițiile specifice de ocupare a funcției publice de conducere scoase la concurs?

 1. :  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,  în una din specializările domeniilor de licență  cuprinse în ramurile de știință: științe juridice, științe administrative, științe militare, informații și ordine publică, știința sportului și educației fizice, științe economice;
 2. Studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. MsOffice- nivel  mediu,
  Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):  
  una din limbile engleză/ franceză/ germană (citit, scris,vorbit) – nivel mediu;
 4. minimum 7 ani;
 • Ce trebuie să conțină dosarul de concurs ?

   1) formularul de înscriere; 

   2) curriculum vitae, modelul comun european; 

   3) copia actului de identitate; 

   4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

   5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; 

   6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

   7) cazierul judiciar;

   8) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

9) Aviz psihologic din care să rezulte că este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat în baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unor  unităţi specializate acreditate în condiţiile legii sau aviz portarmă, după caz;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției  și este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare . FORMULAR-INSCRIERE-2021-editabil.doc
 • Curriculum vitae, modelul comun European se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției  și este prevăzut în HG1021/2004;Model_CV_ro.doc
 • Modelul adeverinţei de vechime în muncă eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate după data de 01.01.2011 se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției  și este prevăzută în  anexa 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare . ADEVERINTA VECHIME 2021 editabil.doc
 •  Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 •  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 • Unde se depune dosarul de concurs?

Dosarul de concurs se depune la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, bdul C.D.Loga nr.1, parter, camera 8.

 • Care este bibliografia de concurs?

Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documentare expres indicate, cu relevanță pentru funcția publică pentru care se organizează concursul. Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei. Dacă nu se precizează altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate in integralitatea lor.

Bibliografia de concurs  se poate grupa în două categorii:

 • Bibliografia comună obligatorie stabilită prin art.26 din HG nr.611/20018 :
 • Constituția României;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografia/ tematica domeniului specific de activitate

 1. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;
 8. Legea nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată cu modificarile si completarile ulterioare ;
 9. Legea nr. 4 / 2008 – privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 10. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată cu modificarile si completarile ulterioare ;
 11. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Hotărârile Consiliului Local al Municpiului Timișoara nr. 625/2019,280/2019,441/2010;
 15. Manual de Tactică Polițienească, Editura Fundaţiei Regale pentru Literatură și Artă Bucureşti, 2011- Partea I capitolele III,V,VI, Partea a II-a capitolul II, Partea a III-a capitolele II, V, IX, XI  ;
 16. Regimul juridic al contraventiilor. O. G. nr. 2/2001 comentata. Editia a 5-a – Ovidiu Podaru, Radu Chirita, Ioana Pasculet, Anda Bachis Editura: Hamangiu,  2021;
 17. Dreptul contraventional si procedura judiciara in dreptul public. Actualitate si perspective – Mircea Ursuta, Editura Hamangiu,  2018;
 18. Manual de Instruire privind Integritatea Poliţiei, Centrul din Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate DCAF-2016

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF-Training-Manual-on-Police-Integrity_ROM_19.08.2016.pdf

Modulul 1 -Înţelegerea integrităţii – pag.29-31

Modulul 2 – Integritatea şi activitatea democratică a poliţiei-pag.41-47

Modulul 5 – Abateri de conduită-pag.81-86

Modulul 7 – Responsabilitatea poliției- pag.109-110

 1. Formare pentru polițiști din perspectiva drepturilor fundamentale, FRA – Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene,2013

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2013-fundamental-rights-based-police-training_ro.pdf

Modulul 1: Noțiuni de Bază Despre Drepturile Omului- pag.23-36

Modulul 2: Activitatea de Poliție din Perspectiva Drepturilor Omului- pag. 57-62, 65-73

Modulul 3: Analiza Drepturilor Omului –Obligația de a le Respecta și de a le Proteja- pag.87-88

Modulul 4: Interzicerea Torturii și a Pedepselor sau  Tratamentelor Inumane sau Degradante-pag.131-136

 Tematica: dacă nu e precizat altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate în integralitatea lor.

 1. ATRIBUTIILE POSTULUI

IX.1 Atribuții specifice- stabilite prin HCL nr.280/2019

 1. organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Poliţiei Locale;
 2. întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
 3. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
 4. răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
 5. aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;
 6. asigură organizarea și desfășurarea activității Poliției Locale Timișoara pe baza și în spiritul competențelor stabilite prin legi, H.C.L. și dispoziții ale primarului;
 7. informează zilnic primarul în legătură cu acțiunile derulate și măsurile intreprinse de către instituție;
 8. exercită atribuțiile ordonatorului terțiar de credite;
 9. sesizează aspecte din competența altor servicii și direcții din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și propune primarului intervenția acestora;
 10. asigură elaborarea și fundamentarea proiectului Planului de Ordine și Siguranță Publică a municipiului Timișoara;
 11. informează trimestrial sau ori de câte ori este necesar Comisia Locală de Ordine Publică despre activitatea Poliției Locale;
 12.  studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
 13. analizează semestrial și anual activitatea Poliţiei Locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de Comisia Locală de Ordine Publică;
 14. asigură informarea operativă a Consiliului Localal Municipiului Timişoara, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Locale;
 15. reprezintă Poliţia Locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
 16. asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
 17.  propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
 18. asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
 19. organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
 20. întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
 21. aprobă planul anual de audit public;
 22. elaborează propuneri pentru îmbunătățirea legislației specifice privind Poliția Locală;
 23. desemnează personalul din cadrul Direcției pentru participarea la întâlniri, ședințe grupuri de lucru interinstituționale, organizate în vederea analizării și soluționării unor probleme care interesează activitatea instituției;
 24. aprobă fișele colective de prezență ale structurilor funcționale din cadrul Direcției;
 25. aprobă plata drepturilor bănești cuvenite personalului la termenele și în condițiile prevăzute vigoare;
 26. coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
 27. urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
 28. întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
 29. menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
 30. analizează contribuţia funcţionarilor publici din Poliţia Locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice,la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
 31. organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din Poliţia Locală;
 32. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
 33. organizează activităţile de securitate și sanătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 34. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului Poliţiei Locale.
 35. aprobă fișele de post pentru personalul din subordine;
 36. asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în activitatea instituției;
 37.  asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute de S.M.C. și Sistemului de Control Intern Managerial, elaborate și aprobate pentru activitățile specifice ale instituției și în activitatea proprie;
 38. respectă cerințele documentației Sistemului de Mangement al Calității în propria activitate și monitorizeaza aplicarea acestora;
 39. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

IX.2 Atribuții generale cu caracter comun tuturor funcțiilor publice de conducere

 1. Asigură realizarea unui management eficient și eficace în domeniul său de activitate;
 2. Conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate, dând dovadă de imparțialitate în relația cu angajații;
 3. Elaborează şi propune spre aprobare politici, strategii, planuri, programe și proceduri în domeniul său de activitate;
 4. Asigură întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor /referatelor  de specialitate/ proiectelor de acte normative în conformitate cu prevederile legale în vigoare  în domeniul de activitate;
 5. Asigură convergența și coerența actului managerial prin coordonarea ierarhică și interdepartamentală a deciziilor și activităților;
 6. În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice personalul  de conducere asigură organizarea activităţii personalului din subordine, manifestă iniţiativă şi își asumă  responsabilitatea pentru activitatea structurii conduse;
 7. Asigură egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, personalul de conducere are următoarele  obligaţii:
 8. să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent funcţiei ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine, întocmind în acest sens fișele de post din cadrul structurii conduse;
 9. să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine;
 10. să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar;
 11. să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine;
 12. să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din subordine;
 13. să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective;
 14. să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu privire la personalul din subordine.
 15. În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice, personalul de conducere are obligaţia de a nu se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine.
 16. Stabilește obiective specifice SMART și indicatori de performanță relevanți pentru structura pe care o conduce și asigură realizarea acestora, în concordanță cu obiectivele specifice stabilite pentru compartimentul coordonat și  obiectivele generale ale instituției;
 17. Creează și menține un sistem eficient de management al riscurilor în domeniul său de activitate, astfel încât realizarea activităților și atingerea obiectivelor să nu fie afectată de materializarea acestora;
 18. Identifică riscurile de corupție și vulnerabilitățile structurii conduse, pentru fiecare dintre atribuțiile stabilite în sarcina structurii și activitățile desfășurate de aceasta, asigură evaluarea acestora printr-o analiză multicriterială, identifică, stabilește și aplică măsurile necesare de prevenire și/sau remediere;
 19. Respectă modalitatea de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor și termenelor stabilite de procedurile interne și prevederile legale incidente;
 20. Asigură respectarea procedurilor în vigoare de către structura pe care o conduce;
 21. Asigură de punerea în aplicare a măsurilor corective dispuse prin deciziile Camerei de Conturi a judetului Timiș, ce vizează domeniul de activitate al stucturii coordonate;
 22. Stabileste și se asigură de implementarea corecțiilor/ acțiunilor corective/ acțiunilor preventive pentru neconformitățile apărute în procesul coordonat;
 23. Asigură întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;
 24. Asigură păstrarea în bune condiții a documentelor și arhivarea lor, inclusiv in format digital (pdf vectorial sau scan);

Adeverință vechime

Formular de înscriere

Model CV

Informații concurs

The post ANUNȚ CONCURS PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE VACANTĂ DE DIRECTOR EXECUTIV LA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALĂ first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source