1181

ANUNȚ privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică si combustibili solizi si/sau petrolieri şi a suplimentului pentru energie

SEZONUL RECE 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022

Primăria orașului Jimbolia, prin Serviciul Public de Asistență Socială a început acțiunea de primire a cererilor – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței/supliment pentru energie.

Cererile se pot descărca de pe site-ul Primăriei orașului Jimbolia, în rubrica S.P.A.S. sau se pot obține direct de la sediul S.P.A.S., strada Victor Babeș, nr.13, telefon 0256.360.303 int. 1.

Pot beneficia de acest drept:

 •  familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei;
 •  persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei;

și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentului anunț.

ACTE NECESARE

 1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formular tip;
 2. Copie acte de identitate de la toți membrii familiei care locuiesc/se gospodăresc împreună în imobil: B.I., C.I., C.I.P., certificat de naștere -pentru copii sub 14 ani;
 3. Copie certificat căsătorie, sentință divorț, hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

hotărârea judecătorească sau după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii; decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului privind măsura plasamentului în regim de urgenţă; hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/ curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii, după caz;

 1. Copie acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul:
 • proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară)
 • chiriaș (contract de închiriere)
 • împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere), după caz;
 1. Adeverință de la serviciul Impozite și Taxe Locale cu bunuri aflate în proprietate (lângă farmacia Catena-centru);
 2. Adeverință de venit pentru toți membrii majori ai familiei care locuiesc/se gospodăresc împreună în imobil (ANAF- lângă Policlinică);
 3. Adeverință de la camera agricolă-Biroul nr. 9 din cadrul primăriei;
 4. Dovada tuturor veniturilor realizate din luna anterioară depunerii cererii:
 • adeverință salariul net (inclusiv valoarea tichetelor de masă; daca unitatea nu ofera tichete de masa se stipuleaza acest fapt);
 • cupon pensie și/sau indemnizații;
 • cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
 • cupoane indemnizații cu caracter permanent;
 • cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
 • acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale;

          Persoanele care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa  o declaraţie privind veniturile din care se întreţin.

 1. Declarație pe propria răspundere că nu dețin depozite bancare în valoare de peste 3000 de lei ( model  la S.P.A.S.);
 2. Copie ultima factură emisă de furnizorul de gaze naturale și ultima factură emisă de furnizorul de energie electrică ( toate paginile);
 3. Certificat de înmatriculare al mașinii (după caz).

Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale precum şi nedeclararea bunurilor deţinute, in scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, și se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

                       

Cererile – declarație pe propria răspundere, însoţite de documentele justificative privind componenţa familiei, veniturile şi bunurile deținute se pot depune personal la sediul Serviciului Public de Asistență Socială, de luni până joi între orele 8.30 – 15.00,  vineri 8.30 – 13.00 sau se pot trimite pe e-mail la adresa: [email protected].       

Source