ACORDARI AJUTOR ÎNCĂLZIRE 2023-2024

Incepand cu data de 23.10.2023, SE VA DEMARA LA NiVELUL COMUNEI Voinesti campania de depunere a dosarelor pentru incalzirea locuintelor sezonul rece 2023-2024(noiembrie- martie) .

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune :

1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei :

– copii după BI-CI;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

-sentinta de divort  ( daca este cazul) ;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator, sentinta incredintare minor).

2. Acte de venit:

   La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2023 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (venitul  net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă) ;

– indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

  3. Acte de proprietate  :

– adeverință eliberată de Registru Agricol din cadrul Primăriei Voinesti ;

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la Compartimentul asistență socială din cadrul primăriei Voinesti, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie)

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2023 – martie 2024.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune cererea pentru acordarea dreptului.

2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;

3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Voinesti.

  • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.

Source