Nr. 10.814 /14.12.2020                                                                         

                                                                                                                                                                                  

                                                                                            

                                                                                                  ANUNT

 

Prin prezenta vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia unui numar de 2  autovehicule  categoria M1 – autoturism.

 

 

1.    Valoarea estimata a achizitiei : 120.000 lei fara TVA , compusa din:

 

       Autoturism 1 – Valoarea estimata : 80.000 lei fara TVA

       Autoturism 2 – Valoarea estimata : 40.000 lei fara TVA.

 

2.    Cod CPV: 34110000-1 – Autoturisme.

 

3.    Sursa de finanţare: bugetul local.

 

4.    Limba de redactare a ofertei: română.

 

5.    Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

6.    Documentul justificativ:

        incheierea unui contract de achizitie publica de furnizare.    

      

7.    Mod prezentare oferta:

Operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresa de e-mail: [email protected].

           

Ofertele vor contine:

 

a.     Documentele de calificare:

–  Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea 98/2016 (Formularul nr.1)  ;

– Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.165 din Legea 98/2016 (Formularul nr.2);

– Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016 (Formularul nr.3);

– Declaratie privind conflictul de interese (Formularul nr.4);

– Certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă că  activitatea principala/secundara pe care o desfasoara operatorul economic conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

 

b. Propunerea tehnica

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnică elaborată de către ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini .

Propunerea tehnică va fi insotita de:

      1. Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca (Formularul nr.5).

      2. Model de contract, insusit semnat si stampilat pe fiecare pagina.

 

c. Propunerea financiara

Propunerea financiară va conține Formularul de oferta  si anexa la formularul de oferta (Formularul nr.6).

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare,  respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.

Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.

 

8.    Criteriul de atribuire:   pretul cel mai scazut.

9.    Data limita pentru solicitarea clarificarilor : 17.12.2020.

 Solicitarile de clarificari se vor transmite prin e-mail la adresa : [email protected]

 

10. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari pana la data de: 18.12.2020, ora 13.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe site-ul autoritatii contractante, respectiv www.primariafetesti.ro, pagina principala, menționandu-se denumirea achiziției .

 

11. Data/ora  limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 21.12.2020, ora 12.00.

    

Nota 1:  NU se accepta oferte intarziate. Documentele solicitate in documentatie se vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor

Nota  2: Toate documentele ofertei transmise vor fi semnate de administrator/ reprezentantul legal al operatorului economic. Daca semnarea documentelor ofertei se face de catre o alta persoana decat administratorul/ reprezentantul legal al operatorului economic se va prezenta– Împuternicire  – semnata de catre administrator/ reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent.

Nota 3:  NU se accepta oferte alternative la oferta de baza .

Nota 4: Formularele, caietul de sarcini si modelul de contract sunt atasate prezentului anunt.

Nota 5: Pentru primirea eventualelor solicitari de clarificari/a comunicarii rezultatului, ofertantii trebuie sa comunice in oferta depusa datele de contact si o adresa de corespondenta electronica unde sa poate primi aceste comunicari.

Nota 6: Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare va posta oferta pe platforma SEAP la rubrica cumpărări directe cu mențiunea:  Achizitie  de   autovehicule categoria M1 – autoturism.

 

 

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon nr. 0243/364410, interior 131-compartiment achizitii publice( Persoana de contact: Simona Baciu)   sau e-mail [email protected].

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                                       Compartiment Achizitii Publice,

                                                                               Cons. Baciu Simona

 

 

Anunt achizitie autoturisme (.pdf)

Caiet de sarcini autoturisme (.pdf)

Formulare autoturisme (.pdf)

Model contract furnizare (.pdf) 

 

 

 

Source