Amânare examen de selecţie pentru încadrarea în noile compartimente a angajaţilor-personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Din motive obiective, se amână proba scrisă a examenului de selecție menționat în prezentul anunț pentru data de 23.07.2021, orele 10:00.

 

În data de 19 iulie 2021 ora 10:00 Municipiul Timişoara organizează examen pentru încadrarea în noile compartimente a angajaţilor-personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Examenul de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare a proceduriloi legale prevăzute de OUG nr.57/ 2019, respectiv de Legea nr.53/2003 pentru personalul al căror posturi au fost afectate de aprobarea noii structuri organizatorice aprobat prin Dispoziţia Primarului nr. 830/05.07.2021.

CALENDARUL EXAMENULUI PROBA SCRISĂ

 
Are Ioc în dala de 19 iulie 2021 ora 10:00 – locul de desfăşurare este: sediul instituţiei, bd. C.D.Loga, nr. 1
LISTA funcţiilor contractuale pentru care se organizează examen de selecţie
Nr. crt. Structura Funcţia contractuală Număr angajaţi- personal contractual
1 Biroul Servicii Suport 3 inspector de specialitate II Condiţii specifice de ocupare a postului: Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăVechimea în specialitatea studiilor: minim 1 an;                   4
2 Biroul Administrare Spaţii Verzi/ Recreative 3 inspector de specialitate I Condiţii specifice de ocupare a postului: Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăVechimea în specialitatea studiilor: minim 4 ani;                   6

BIBLIOGRAFII DE EXAMEN

Structura: Biroul Servicii Suport Funcţia: 3 inspector de specialitate II

Bibliografie de specialitate

 1.  Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privim organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilo proprii;
 2.  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătur cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţii administraţiei publice şi instituţiile publice;

Bibliografie comună obligatorie

 1. Constituţia României, republicată,
 2.  titlul I şi III ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Structura: Biroul Administrare Spaţii Verzi/ Recreative

Funcţia: 3 inspector de specialitate I

Bibliografie de specialitate

 1.  Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
 2.  Hotărârea 300/18.12.2012 privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare (HCL nr.349/2013);
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

Bibliografie comună obligatorie

 1.  Constituţia României, republicată,
 2.  titlul I şi III ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formele de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Vă reamintim că de la data afişării prezentului anunţ aveţi la dispoziţie 3 zile pentru a completa şi depune formularul de înscriere la examen.

Secretar comisie de examinare constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 864/12.07.2021

The post Amânare examen de selecţie pentru încadrarea în noile compartimente a angajaţilor-personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source