Autoritatea finanţatoare Comuna Ișalnița, cu sediul în Ișalnița, str. A,I,Cuza, nr. 1, judeţul Dolj, telefon: 0351 448 004, fax: 0251 448 635, e-mail: [email protected] sau [email protected] , site web: www.isalnita.ro , face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2021, prima sesiune de selecție, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului general al Comunei Ișalnița, pe anul 2021, aprobat prin H.C.L. nr.32/22.04.2021 . Sesiunea de selecție, a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Ișalnița, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sport, pentru anul 2021. Suma totală în valoare de 50.000 lei este defalcată pe domenii:
– programe/proiecte sportive: 50.000 lei.

Data limita de depunere a propunerilor de proiecte este 02.09.2021, ora 12:00.

Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitanţilor” pentru domeniul sport. Acestea se pot obţine de la Primăria Comunei Ișalnița, Compartimentul Contabilitate și Achiziții Publice, str. A.I. Cuza, nr. 1, tel. 0251 448 004 sau de pe site-ul instituţiei www.isalnita.ro

Criteriile pe baza cărora se atribuie contractele de finanţare nerambursabilă pentru domeniul sport sunt următoarele:
– documentaţia care însoţeşte cererea de finanţare nerambursabilă conţine toate elementele solicitate şi a fost depusă în termenul menţionat în anunţul de participare;
– proiectele sunt din domeniul sportiv;
– există o succesiune logică a activităţilor prin care proiectul va atinge obiectivul ales;
– solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contracte de finanţare nerambursabilă anterioare.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în “Ghidul solicitanţilor” la Registratura Primăriei Comunei Ișalnița situată la parterul Primăriei Comunei Ișalnița, A.I.Cuza, nr. 1.
           Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare în perioada 03.09.2021 – 08.09.2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 și criteriilor de evaluare prevăzute în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului comunei Ișalnița pentru activităţi nonprofit,disponibil pe site-ul www.isalnita.ro, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ișalnița.

Publicat in monitorul oficial partea a VI cu nr. 146/02.08.2021

Source