1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: directia administrare piete, Petrodava nr.8, Roman, judeţul Neamt, telefon 0233744758, fax 0233744758, email [email protected]
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii aparținând domeniului public al Municipiului Roman și administrat de către Direcția Administrare Piețe îl constituie chioșcuri pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare si nealimentare din Piața Centrală, Complex Comercial – Piața Centrală, Piața Smirodava, boxe situate în Hala Centrală, administrate de Direcția Administrare Piețe, după cum urmează: 1. Chioșc nr. 5 (11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 2. Chioșc nr. 13 (11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 3. Chioșc nr. 14 (11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; 4. Chioșc nr. 16 (8,90 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 5. Chioșc nr. 22 (15,70 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare 6. Chioșc nr. 2 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 7. Chioșc nr. 3 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 8. Chioșc nr. 4 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe. 9. Chioșc nr. 5 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 10. Boxa nr. 9 (13,68 mp) situată în Hala Centrală pentru Comercializare carne vită/porc; 11. Boxele nr. 6-15 situate pe exteriorul Potcoavei din Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul răsaduri, pepeni, varză. Închirierea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 70 din 30.03.2022.
 3. Informații privind documentația de atribuire:
  3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține de la sediul Direcției Administrare Piețe Roman, str. Petrodava nr. 8.
  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment R.U., S.S.M., Juridic Achiziții, telefon 0233/744758.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, și se achită prin virament bancar în contul D.A.P. nr. RO72TREZ4925006XXX000171, deschis la Trezoreria municipiului Roman sau în numerar la casieria D.A.P.
  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 20/06/2022, ora 16.30.
 4. Informații privind ofertele:
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 24/06/2022, ora 14.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Direcției Administrare Piețe, str. Petrodava nr. 8, Roman, Județul Neamț.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 25/06/2022, la sediul instituției din str. Petrodava nr. 8, Roman, județul Neamț.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Neamț, B-dul. Decebal nr. 5, Piatra Neamț, cod poștal 610012, adresa e-mail: [email protected], tel. 0233/212717, fax 0233/232363.

Source