TU DEPUI PROIECTE  3 aprilie – 2 mai 2023

NOI ANALIZĂM 3 mai – 9 mai 2023

TU VOTEZI 10 mai, ora 12.00 – 25 mai 2023, ora 12.00

NOI IMPLEMENTĂM ÎNCEPÂND DIN 30 mai 2023

Administrația locală derulează, în anul 2023, a V-a ediție a procesului de bugetare participativă.
Prin intermediul campaniei denumite „Pentru Roman!”, cetățenii se pot implica activ în cadrul procesului de bugetare participativă, pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei sume din bugetul local și realizarea viitoarelor proiecte ale municipalității.
Proiectele identificate și propuse de romașcani, validate de autoritatea locală, vor fi supuse unui proces de votare pentru asigurarea reprezentativității rezultatelor, apoi asumate de Municipiul Roman și implementate.

Scop și obiective

Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean iar obiectivele principale sunt:

 1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală;
 2. Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană;
 3. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor;
 4. Îmbunătățirea transparenței administraţiei publice locale;
 5. Generarea și stimularea democrației participative.

Participanți

Sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă toți cetățenii care au interes în dezvoltarea municipiului Roman și au împlinit vârsta de 18 ani.

CUM FUNCŢIONEAZĂ BUGETAREA PARTICIPATIVĂ

Stabilirea și înregistrarea participanților la procesul de bugetare participativă

DESCARCĂ FORMULARUL editabil PENTRU BUGETAREA PARTICIPATIVA DE AICI

Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciul sau reședința în Municipiul Roman.

Proiectele vor fi transmise prin e-mail la adresa, iar acestea vor fi încărcate pe site la secțiunea destinată bugetării participative de către personalul IT al Primăriei Municipiului Roman.

Cetățenii care doresc să depună proiectele în format tipărit, au posibilitatea să ridice formularele de la Biroul Unic din cadrul instituției.
Formularul completat, împreună cu alte documente relevante pentru proiect (fotografii, planuri etc) vor putea fi depuse personal la Biroul Unic. Ulterior, un angajat din cadrul Biroului IT va încărca pe site proiectul primit.

Primăria va supune analizei fiecare proiect primit și va stabili proiectele ce pot fi publicate pe site (un proiect nu va fi publicat dacă obiectivul sau limbajul folosit instigă la discriminare, violență, ură etc).

Primăria își rezervă dreptul de a modifica anumite proiecte – în sensul adaptării din punct de vedere tehnic sau financiar sau a integrării mai multor propuneri într-una singură, datorită asemănării obiectivelor sau proximității geografice. În urma acestei analize, toate proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și supuse votului cetățenilor.

Stabilirea valorii bugetului propus pentru implementarea proiectelor ce vor fi selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă

Valoarea bugetului propus, pentru anul bugetar 2023, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecţionate este de 250.000 lei.

Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 250.000 lei, inclusiv TVA.

Domeniile de aplicare

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Roman:

 1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale;
 2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă;
 3. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
 4. Infrastructură socială, culturală, educațională, de sănătate;
 5. Smart City.

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.

Modalitatea de înscriere a proiectelor

Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Roman şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a municipiului.

Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse în formularul de proiect):

Titlul proiectului

 • să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului

Domeniul în care se înscrie proiectul

 • se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul

Descrierea proiectului

 • formularea problemei, amănunţită
 • specificarea nevoilor identificate
 • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului

Localizarea proiectului

 • prin adresă, hartă, zonare

Durata proiectului

 • estimarea duratei de implementare a proiectului

Beneficiarii proiectului

 • specificarea beneficiarilor proiectului
 • explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor

Buget estimat

 • se va completa valoarea estimată, inclusiv TVA

Documente ataşate

 •  fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport

Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect

 • voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.

Votarea proiectelor

Se va realiza într-o perioadă de timp predefinită, prin intermediul platformei online dedicată bugetării participative.

Pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin autentificare în cadrul secțiunii bugetare participativă de pe site.
Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare).

Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi, până la concurența sumei aprobate de 250.000 lei.

Criterii de eligibilitate a proiectelor

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Roman, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
 • să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Roman;
 • să se refere la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații, amenajări urbane etc;
 • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 • să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc) după implementare;
 • să fie definite cât mai clar;
 • să nu intre în aria altor programe de finanțare ale Municipiului Roman, cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile;
 • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 • să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament;
 • să fie propuse doar din partea cetățenilor – persoane fizice.

Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Municipiului Roman. Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic, cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor.

Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afişate la secţiunea dedicată campaniei şi supuse votului online al cetăţenilor.

CALENDARUL CAMPANIEI

 • 3 aprilie – 2 mai 2023 DEPUNERE DE PROIECTE;;
 • 3 mai – 9 mai 2023 – perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele, va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanților, și va asigura introducerea modificărilor necesare în propunerile de proiect, va afișa lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetățenilor.
 • 10 mai, ora 12:00 – 25 mai, ora 12:00 2023 – perioada în care cetățenii sunt invitați să voteze propunerile eligibile de proiect.
 • 30 mai 2023 – afișarea rezultatelor
 • implementarea proiectelor

Eventualele modificări ale calendarului vor fi publicate în secțiunea destinată bugetării participative pe site-ul wwww.primariaroman.ro.

Date de contact:
Email:Telefon: 0233 741 119 int: 163

Proiecte propuse de romașcani

Parcare biciclete 1164

PARCĂRI EFICIENTE ȘI SECURIZATE PENTRU BICICLETE

Aula-Colegiul National Roman Voda 1164

MODERNIZAREA AULEI „GARABET IBRĂILEANU”, LA ANIVERSAREA CELOR 150 DE ANI DE EXISTENȚĂ A COLEGIULUI NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ”

spatii verzi 1164

PUMP TRACK ROMAN

coș-gunoi-smart-1164

COȘURI DE GUNOI STRADALE INTELIGENTE

Reamenajare loc de joaca 1164

REAMENAJARE LOC DE JOACĂ ÎN ZONA ION CREANGĂ/TUDOR VLADIMIRESCU

Source