1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: directia administrare piete, Petrodava nr.8, Roman, judeţul Neamt, telefon 0233744758, fax 0233744758, email [email protected]
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii aparținând domeniului public și privat al Municipiului Roman, administrat de către Direcția Administrare Piețe, îl constituie chioșcuri pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare si nealimentare, spații de depozitare, spații pentru comercializare flori, boxe pentru comercializare preparate din carne, pește din Hala Centrală, Piața Centrală, Complex Comercial – Piața Centrală, Piața Smirodava, Bulevardul Republicii, boxe situate în Potcoavă Piața Centrală, după cum urmează: 1. Chioșc nr. 5 (11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 2. Chioșc nr. 13 (11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 3. Chioșc nr. 14 (11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare/nealimentare; 4. Chioșc nr. 16 (8,90 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 5. Chioșc nr. 12 (8 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare/nealimentare; 6. Chioșc nr. 13 (8 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare/nealimentare; 7. Chioșc nr. 14 (8 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare/nealimentare; 8. Chioșc nr. 17 (8 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 9. Spațiul nr. 1 (6 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare flori; 10. Spațiul nr. 2 (6 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare flori; 11. Spațiul nr. 3 (6 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare flori; 12. Spațiul nr. 4 (6 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare flori; 13. Chioșc nr. 2 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 14. Chioșc nr. 3 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fruct; 15. Chioșc nr. 4 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 16. Chioșc nr. 5 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 17. Spațiu depozitare (22,52 mp) situat în Piața Centrală; 18. Spațiu depozitare (13,48 mp) situat în Piața Centrală; 19. Magazin mixt (49,26 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare mărfuri alimentare/nealimentare; 20. Spațiu alimentar (25 mp) situat în Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; 21. Magazin mixt (29,725 mp) situat în Bulevardul Republicii pentru comercializare mărfuri nealimentare; 22. Magazin mixt (16,85 mp) situat în Bulevardul Republicii pentru comercializare mărfuri nealimentare; 23. Boxa nr. 2 (12,05 mp) situată în Hala Centrală pentru comercializare preparate din carne; 24. Boxa nr. 8 (11,90 mp) situată în Hala Centrală pentru comercializare pește; 25. Boxa nr. 9 (13,68 mp) situată în Hala Centrală pentru comercializare carne vită/porc; 26. Boxele nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15 situate pe exteriorul Potcoavei din Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul răsaduri, pepeni, varză și alte legume și fructe autohtone. Închirierea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 65 din 30.03.2023.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține de la sediul Direcției Administrare Piețe din Roman, str. Petrodava nr. 8, județul Neamț sau de pe site-ul primăriei Roman www.primariaroman.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment R.U., S.S.M., Juridic Achiziții din cadrul Direcției Administrare Piețe din Roman, str. Petrodava nr. 8, județul Neamț, telefon 0233/744758.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, și se achită prin virament bancar în contul Direcției Administrare Piețe CUI 2614066, cu nr. RO72TREZ4925006XXX000171, deschis la Trezoreria municipiului Roman sau în numerar la casieria instituției din str. Petrodava nr. 8, Roman județul Neamț.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 12/05/2023, ora 14.00

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19/05/2023, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: str. Petrodava nr. 8, Roman, Județul Neamț, sediul Direcției Administrare Piețe.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20/05/2023, ora 09.00 la sediul instituției din str. Petrodava nr. 8, Roman, județul Neamț.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Neamț, B-dul. Decebal nr. 5, Piatra Neamț, cod poștal 610012, adresa e-mail: [email protected], tel. 0233/212717, fax 0233/232363.

Source