MUNICIPIUL ROMAN, CIF: 2613583, Piaţa Roman-Vodă nr.1, Roman, judeţul Neamţ, email: , tel./fax 0233-208608, persoana de contact: Dima Luminița, anunță organizarea unei licitații conform O.U.G. nr.57/2019 și H.C.L. Roman nr. 242 din 26.10.2023, pentru concesiunea unor spații medicale din localitatea Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 109, etaj I: cabinet 4 (suprafața 32,23 mp) și cabinet 8 (suprafața 17,80 mp) și spațiile medicale din str. Anton Pann, nr. 20, etaj I: cabinet (suprafața 32,34 mp), cabinet (suprafața 15,78 mp), cabinet (suprafața 20,18 mp) și cabinet (suprafața 14,66 mp) aparținând domeniului privat al Municipiului Roman. La suprafețele utile de mai sus se adaugă suprafețele comune aferente, în cotă-parte indiviză.

Documentația de atribuire se poate obține de la camera 45 – Serviciul Achiziții Publice, pe baza unei cereri scrise și a chitanței achitată la casieria instituției în valoare de 100 lei;
Data limită pentru solicitare clarificări: 11.03.2024, ora 16.00;
Data limita de depunere a ofertelor: 14.03.2024, ora 16.00;
Documentele necesare pentru participarea la licitaţie: conform caiet de sarcini;
Adresa unde se depun ofertele: Biroul Unic-Municipiul Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1;
Numărul de exemplare în care trebuie depuse ofertele: 1 (un) exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior;
Data și locul pentru ședința de deschidere a ofertelor: Sala de ședințe a Municipiului Roman, 15.03.2024, ora 14.00.

Criteriile de atribuire ale contractului de concesiune: cel mai mare nivel al redevenței; capacitatea economico-financiară a ofertanților; protecția mediului înconjurător; condiții specifice impuse de natura bunului concesionat (experiența similară).
Denumirea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Neamţ – Secţia contencios-administrativ, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004″

Source